«

»

ก.ย.
14

การประชุมคณะกรรมการจัดทำ SAR ประจำปีการศึกษา 2557

20150914sar_09ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำ SAR ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำเอกสารรายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับคณะ วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ST-1 306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/31157

Print Friendly, PDF & Email