«

»

พ.ย.
09

โครงการอบรมเรื่อง ICT หลักสูตรผู้ดูแลระบบ

โลกทุกวันนี้ พัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ และ Online Marketing จำเป็นอย่างยิ่ง ระบบ IT สารสนเทศช่วยทำให้การประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ เป็นไปได้ด้วยดีโดยเฉพาะหาระบบสารสนเทศนั้นออกแบบเพื่อเอื้ออำนวยให้หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกที่อยู่ ในระบบของซัพพลายทั้งหมด จะทำให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ และทำให้การประสานงาน หรือการทำความเข้าใจเป็นไปได้ด้วยดียิ่งขึ้น

การจัดการอบรมมีขึ้นที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2556 รวม 21 ชั่วโมง ณ ห้อง Lab SC1501 โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้ารับการอบรม ทั้งนักศักษาในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
นางสาวฐิติพร เสือเรือง
นางสาวณัฐวดี นุ่นเหว่า
นางสาวทิพวรรณ คัฒมาตย์
นางสาวนันทนา โพธิ์แสง
นางสาวปวันรัตน์ เชิงขุนทด
นางสาวปวีณา ทนงศักดิ์วิเศษ
นางสาวปิยะณัฐ ตันเจริญ
นางสาวพรรณปพร สอาดรัตน์
นางสาวมณีรัตน์ ภูละคร
นางสาวยุวดี สดใส
นางสาวรัตนาภร บุญประกอบ
นางสาววรรณิสา แก้วสม
นางสาววรรษมน นาคขุนทด
นางสาววัชราภรณ์ แสงสว่าง
นางสาววัชราภรณ์ แสงสว่าง
นางสาวศิริพร เลาะหมัด
นางสาวสุพัตรา กุระคำแสง
นางสาวเสาวลักษณ์ นักใจธรรม
นางสาวไอยลดา ศรีมณฑล
นางสาวไอยลดา ศรีมณฑล
นายจารุกิตติ์ ไกรแก้ว
นายธนัช วรจินดา
นายปราโมทย์ นะโรภาส
นายพีระพนธ์ ไชยสลี
นายอรรถสิทธิ์ เทพกิฬา

หัวข้อในการอบรม

– การป้องกัน Email Spam
– ความรู้ด้านไฟล์วออล์
– การตรวจสอบสิ่งผิดปกติภายในเครือชข่าย

Print Friendly, PDF & Email