«

»

ต.ค.
10

โครงงาน “ประกวดโครงงานสหกิจ-ศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น 1/2554”


SONY DSCงานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการประกวดโครงงานสหกิจ-ศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น 1/2554”  ของนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ  ห้องประชุมวิทยบงกช ระหว่างวันที่ 6 -7 ตุลาคม พ.ศ.2554
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=10114

ผลการพิจาณาตัดสินการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา – วิทยาศาสตร์ดีเด่น

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
รางวัลชนะเลิศ
รายชื่อสมาชิก นางสาวเสาวลักษณ์       พรหมขุนทอง
อาจารย์นิเทศ อาจารย์มงคล    ทาทอง
ชื่อผลงาน ผลกระทบของเงินเฟ้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย
สถานประกอบการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง   กระทรวงการคลัง

รางวัลรองชนะอันดับที่ 1
รายชื่อสมาชิก
1. นางสาวอัจฉรินทร์         เมืองกลาง
2. นางสาวนิสุมา                พรมนวล
3. นางสาวพิมพ์ชนก         พุฒทอง
อาจารย์นิเทศ อาจารย์สามนึก     ศรีสวัสดิ์
ชื่อผลงาน การปฏิบัติการงานสอน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   และมัธยมศึกษาปีที่ 2
สถานประกอบการ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
รายชื่อสมาชิก นางสาวจิราวรรณ           พรหมแก้ว
อาจารย์นิเทศ อาจารย์อัคเรศ      สิงห์ทา
ชื่อผลงาน สำรวจวิจัยความพึงพอใจ และ คุณภาพชีวิตของลูกค้าสินเชื่อกลุ่มอาชีพไทยเข้มแข็ง
สถานประกอบการ ธนาคารออมสิน  สำนักงานใหญ่

สาขาวิชาเคมี
รางวัลชนะเลิศ
รายชื่อสมาชิก
1. นางสาวบลธิรา  ชีวพรพิมล
2. นางสาวมาลินี   มณีรัตน์
อาจารย์นิเทศ อาจารย์พงษ์นรินทร์    ชุมแสง และ  อาจารย์เจ๊ะฮาซัน   เจ๊ะอุบง
ชื่อผลงาน การทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ (Analysis Method Validation)
สถานประกอบการ บริษัท ไทยเมจิ มาซูติคอล จำกัด กรุงเทพ ฯ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
รายชื่อสมาชิก นายสุเมธ  คุณเสงี่ยม
อาจารย์นิเทศ อาจารย์มังกร    กิติพัฒน์มนตรี  และ  ดร.ชาคร  ชินวงศ์อมร
ชื่อผลงาน การวัดปริมาณรังสีดูดกลืนระดับต่ำด้วย ESR Dosimeter
สถานประกอบการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  กรุงเทพ ฯ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
รายชื่อสมาชิก
1. นางสาวพัชรภรณ์  ม่วงทิม
2. นางสาวสุชาดา   ไทยวี
3. นางสาวนุจรี  มัทนัง
อาจารย์นิเทศ ผศ.ดร.สมพร  เพลินใจ  อาจารย์ปรียา  นาคเงินทอง และ อาจารย์ปรีชา   มันสลาย
ชื่อผลงาน การทดสอบความใช้ได้ของวิธีการทดสอบหา Aflatoxin ในอาหารโค JAC-Post  Column Photochemical Reaction โดย HPLC-Fluorescence Detection
สถานประกอบการ บริษัท สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รางวัลชนะเลิศ
รายชื่อสมาชิก นางสาวนันธวรรณ  สุทธิประภา
อาจารย์นิเทศ อาจารย์จริญญา ทะหลวย และ อาจารย์ปริญญา จันทร์แสงรัตน์
ชื่อผลงาน การพัฒนาเว็บไซต์แผนงานกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา
สถานประกอบการ บริษัท อินมาร์เก็ตติ้งส์ จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
รายชื่อสมาชิก
1. นายยงยุทธ   ใจสูงเนิน
2. นางสาวเหมือนฝัน   รัตนศิริ
อาจารย์นิเทศ อาจารย์จริญญา ทะหลวย และ อาจารย์ปริญญา จันทร์แสงรัตน์
ชื่อผลงาน ระบบการร้องขอบริการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
สถานประกอบการ บริษัท เอ็กเซลเล้นท์บิสเนสอินเตอร์เนชันแนล จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
รายชื่อสมาชิก นายภาณุพงศ์  อาทิตย์วิภาส
อาจารย์นิเทศ ผศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ และ อาจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว
ชื่อผลงาน ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
สถานประกอบการ บริษัท มิซึกิ อิเลคโทรนิคส์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รางวัลชนะเลิศ
รายชื่อสมาชิก นางสาวสุมนา  ยิ้มมั่น
อาจารย์นิเทศ อาจารย์คงเทพ  บุญมี
ชื่อผลงาน ระบบสารสนเทศภายในสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(INFORMATION SYSTEMS WITHIN THE SOFTWARE INDUSTRY PROMOTION AGENCY(PUBLIC   ORGANIZATION))
สถานประกอบการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติกรุงเทพมหานคร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
รายชื่อสมาชิก นางสาวสุนันทรา        ฟังสันเทียะ  และ นายมนตรี        วารีทรัพย์สกุล
อาจารย์นิเทศ ผศ.ดร อุไรวรรณ  อินทร์แหยม
ชื่อผลงาน โปรแกรมสนับสนุนการใช้งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร  (TISTR FINANCIAL ENTERPRISE RESOURSE PLANNING HELPDESK:TFERP HELPDESK)
สถานประกอบการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
รายชื่อสมาชิก นายวิสิฐ  เริ่มวาณิชย์
อาจารย์นิเทศ อาจารย์ประภาส  ทองรัก
ชื่อผลงาน การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย STRUTS FRAMWORKS และ  HIBERNATE  RAMEWORKS  (DEVELOPMENT FOR WEB   APPLICATION WITH   STRUTS  FRAMWORKS AND   HIBERNATE      FRAMEWORKS)
สถานประกอบการ บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด กทม.

สาขาวิชาสถิติประยุกต์
รางวัลชนะเลิศ
รายชื่อสมาชิก นางาสวพรชฎา  สารพัด และ นางสาวศิริรัตน์  ศรีชัย
อาจารย์นิเทศ อาจารย์กิตติพงษ์  กลิ่นจันทร์
ชื่อผลงาน การรับรู้และความคาดหวังต่อบริการ 3G
สถานประกอบการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
รายชื่อสมาชิก นายชิวากร  ลักขษร
อาจารย์นิเทศ อาจารย์อิศราภรณ์  เทียมศร
ชื่อผลงาน สำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของลูกค้าสินเชื่อกลุ่มอาชีพไทยเข้มแข็ง
สถานประกอบการ ธนาคารออมสิน  สำนักงานใหญ่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
รายชื่อสมาชิก นางสาวพิมพ์ธิดา  ปาลวัฒน์
อาจารย์นิเทศ อาจารย์อัญชลี  ทองกำเนิด
ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการผลิต BEL EX 380 VI PU
สถานประกอบการ บริษัท Biomanufacturing จำกัด

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.