«

»

พ.ย.
07

โครงการฝึกอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาฟิสิกส์

20161106physics_04งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 1/2559 ให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาของสาขาวิชาฟิสิกส์ โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าสาขาวิชาฟิสิกส์มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง ST-1715 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/42822

Print Friendly, PDF & Email