«

»

พ.ย.
02

การสัมภาษณ์ทุนนักศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา

9625สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งเป็นทุนของคุณวรชาติ ทวยเจริญ และทุนของบริษัทฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 50,000 บาท ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม ST 1307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/42910

Print Friendly, PDF & Email