«

»

ม.ค.
20

สาขาวิชาฟิสิกส์ มอบทุนสนับสนุนการฝึกสหกิจศึกษา ให้กับนักศึกษาที่จะเดินทางไปสหกิจศึกษา ณ National Pingtung University, Taiwan

 

ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ มอบทุนสนับสนุนการฝึกสหกิจศึกษา ให้กับ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 2 คน คือ นางสาวจริยาภรณ์ รักคุณ และนายอรรคพงษ์ งามนิกร ที่จะเดินทางไปสหกิจศึกษา ณ Department of Applied Physics, National Pingtung University, Taiwan ในระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 15 พฤษภาคม 2560

Print Friendly, PDF & Email