«

»

เม.ย.
20

โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ โดยมีการบรรยาย หัวข้อ “แนวทางการเรียนรู้แบบ STEAM กับการบูรณาการด้านศิลปะ” โดย คุณพลากร ธนะชัย รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และมีการบรรยายเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “แนวทางการจัดกิจกรรม/โครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม”โดย อาจารย์ประภาส ทองรัก หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 ณ ห้อง ST-1 906 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/48296

Print Friendly, PDF & Email