«

»

พ.ค.
21

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการสะเต็มศึกษา

20170520stemคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการสะเต็มศึกษา ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญุบรี เพื่อเป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนตลอดจนยกระดับคุณภาพของนักเรียนในรายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา และ โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องเรียนต้นแบบ ST-1 906 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ
และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “Introduction to Engineering” และ “Engineering Conceptual Design”
ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ บรรยาย เรื่อง “STEM Education” รวมทั้งทีมงานสะเต็มจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ อาจารย์โอม สถิตนาค ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ อาจารย์ประภาส ทองรัก ดร.อารณี โชติโก ดร.กมลรัตน์ สมบุตร ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์ และ อาจารย์กีรติบุตร กาญจนเสถียรอาจารย์ประจำกลุ่มภาคปฏิบัติ

20170520STEM_59ภาพบรรยากาศเพิ่มเติมวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/50512

20170521STEM_171ภาพบรรยากาศเพิ่มเติมวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/50513

20170521STEM_349ภาพบรรยากาศพิธีปิดและมอบเกียรติบัตร : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/50514

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.