«

»

ก.พ.
11

โครงการอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2/2560

20180211coopsci_62งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2/2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายไพบูลย์ ขุนอินทร์ นายสมชาย แสงใสแก้ว นางสาวสมใจ โต๊ะทอง และนายกฤช เสนามนตรี วิทยากรจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้ความรู้เกี่ยวกับ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร และมาตรฐานคุณภาพที่จำเป็นในสถานประกอบการ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง “การนำเสนอผลงาน ประกวดผลงาน และการจัดทำรูปเล่มรายงานสหกิจศึกษา” เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมศิลปกรรมนิเทศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพ่ิมเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/59983

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.