«

»

เม.ย.
13

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561

ขยายเวลา

Contest of Research Projects 2018

NameSizeHits
NameSizeHits
1. รายละเอียดการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา2561125.9 KiB327
2. กำหนดการดำเนินโครงการการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา2561121.3 KiB275
3. แบบตอบรับการเข้าร่วมประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา61.0 KiB242
4. แบบฟอร์มการเขียนรายงานโครงงานวิจัย51.0 KiB275

การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4
วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

23 เมษายน 2561 ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านเว็บไซต์ ใบสมัคร  หลักเกณฑ์  วิธีปฏิบัติและข้อเสนอการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา
2 พฤษภาคม 2561 จัดส่งใบสมัคร  หลักเกณฑ์  วิธีปฏิบัติและข้อเสนอการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ถึงมหาวิทยาลัย/สถาบันต่าง ๆ ในกลุ่มเป้าหมาย
30 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2561 เปิดรับสมัครการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา โดยผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวดโครงงานวิจัยพร้อมทั้งรายงานโครงงานวิจัยตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ในรูปแบบไฟล์ ทาง e-mail : scirmutt.project@gmail.com เท่านั้น
20  พฤษภาคม  2561 หมดเขต  ส่งใบสมัครแจ้งความจำนงเข้าประกวด
23  พฤษภาคม  2561 แจ้งชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา
25  พฤษภาคม  2560 หมดเขต การส่งไฟล์รายงานโครงงานวิจัย
31  พฤษภาคม  2561 – 08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดโครงการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษาโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ วิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
–  09.00 – 17.00 น. ประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา โดยนำเสนอผลงานตามกลุ่มการประกวด ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1. กลุ่มคณิตศาสตร์
2. กลุ่มคอมพิวเตอร์
3. กลุ่มเคมี
4. กลุ่มชีววิทยา
5. กลุ่มฟิสิกส์
6. กลุ่มสถิติประยุกต์

 

 

– 17.00- 17.30 ประกาศผลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา/พิธีมอบเกียรติบัตร/เงินรางวัล สำหรับผู้เข้าประกวด ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด
นักศึกษาระดับปริญญาตรี

2. กลุ่มการประกวดโครงงาน 6 กลุ่ม ดังนี้
2.1 กลุ่มคณิตศาสตร์            (รับสมัครไม่เกิน 18 ทีม)
2.2 กลุ่มคอมพิวเตอร์           (รับสมัครไม่เกิน 18 ทีม)
2.3 กลุ่มเคมี                       (รับสมัครไม่เกิน 18 ทีม)
2.4 กลุ่มชีววิทยา                 (รับสมัครไม่เกิน 18 ทีม)
2.5 กลุ่มฟิสิกส์                     (รับสมัครไม่เกิน 18 ทีม)
2.6 กลุ่มสถิติประยุกต์           (รับสมัครไม่เกิน 18 ทีม)

3. จำนวนผู้เข้าร่วมประกวด
3.1 ผู้เข้าร่วมประกวดจะเป็นแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่มก็ได้  โดยสมาชิกไม่เกิน  3  คน
3.2 มหาวิทยาลัย/หน่วยงานเดียวกันส่งได้ไม่เกิน 3 ทีม

4. วิธีการรับสมัคร
4.1 กลุ่มการประกวดรับสมัครจำนวนจำกัดกลุ่มละไม่เกิน 18 ทีม และทางผู้จัดโครงการจะทำการปิดรับสมัครทันทีเมื่อครบ 18 ทีม
4.2 ผู้สมัครเข้าร่วมประกวดสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมประกวดจากเว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี www.sci.rmutt.ac.th  และส่งใบสมัครพร้อมไฟล์โครงงานวิจัยเข้าร่วมประกวดได้ทาง e-mail : scirmutt.project@gmail.com เท่านั้น

– ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2561 หมดเขต วันที่ 20 พฤษภาคม 2561

– ส่งไฟล์โครงงานวิจัยได้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2561 หมดเขต วันที่ 25 พฤษภาคม 2561

5. วิธีการดำเนินการแข่งขัน
ผู้เข้าร่วมประกวดต้องนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการในรูปแบบ Oral Presentation โดยนำเสนอด้วย power point ทีมละ 15 นาทีและตอบคำถามคณะกรรมการ 10 นาที  ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา  09.00 – 17.00 น. ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยเสนอผลงานตามกลุ่มการประกวด ดังนี้
1. กลุ่มคณิตศาสตร์
2. กลุ่มคอมพิวเตอร์
3. กลุ่มเคมี
4. กลุ่มชีววิทยา
5. กลุ่มฟิสิกส์
6. กลุ่มสถิติประยุกต์

6. รางวัลการประกวด
รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมประกวด จำนวน 18 รางวัล ในทุกกลุ่มโดยมีรายละเอียด ดังนี้

– รางวัลชนะเลิศสำหรับทีมที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่ม
จะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 7,000 บาท จำนวน 6 รางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1    ในแต่ละกลุ่ม
จะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท จำนวน 6 รางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2    ในแต่ละกลุ่ม
จะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท จำนวน 6 รางวัล

หมายเหตุ 

  1. ผู้ชนะเลิศการประกวดจะได้มอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
  2. ผู้เข้าร่วมการประกวดจะได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง เกียรติบัตรเหรียญเงิน และเกียรติบัตรเหรียญทองแดง หากคะแนนอยู่ในช่วงต่อไปนี้
    รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง          90 -100   คะแนน
    รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน           80 – 89   คะแนน
    รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง   60 – 79    คะแนน
    ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกคนและอาจารย์ผู้ควบคุมทีมจะได้รับใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมประกวดโครงงานระดับอุดมศึกษา
Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.