«

»

พ.ค.
31

พิธีมอบรางวัลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรและโล่ห์รางวัลให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา  ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/65667

สรุปผลการแข่งขันประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ี 4 ประจำปี 2561 แบ่งตามกลุ่มดังนี้
กลุ่มคณิตศาสตร์
1. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากผลงาน “ การเข้ารหัสลับในตัวอักษรภาษาไทยตามแบบ Hill Cipher”
2. รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การเลเบลแบบหมู่ของกราฟ (Combination Labelings of Graphs) การสลับตัวเลขสองคู่ในเกมส์คณิตศาสตร์ 1-0-8-9
3. รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญเงิน ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Switching Two Pairs of Digits of a Number in the Math 1-0-8-9 Game
กลุ่มฟิสิกส์
1. รางวัลชนะเลิศ เหรียญเงิน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จากผลงาน “ผลของรูปร่างและขนาดของโครงสร้างนาโนเงินต่อการขยายสัญญาณรามานด้วยเทคนิคพื้นผิวขยายสัญญาณรามาน
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จากผลงาน “ การปรับปรุงผลการเติมลูกแก้วเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์ลงบนสีทาบ้านเพื่อเพิ่มค่าการสะท้อน”
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญเงิน ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จากผลงาน “การศึกษาและการปรับปรุงการไหลของอากาศภายในเครื่องจักรเพื่อลดการปนเปื้อนของอนุภาค”
กลุ่มเคมี
1. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จากผลงาน “พอลิเมอร์ไมโครแคปซูลหุ้มอนุภาคสารโฟโตแคตาไลติกสำหรับบำบัดสีย้อมในน้ำเสีย”
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จากผลงาน “การศึกษาสมบัติของเอนไซม์อะไมเลสในเมล็ดถั่วขอกำลังงอก”
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญเงิน ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากผลงาน “การประยุกต์ใช้ควอนตัมดอทวาวแสงที่สังเคราะห์จาก MSA-CdTe ร่วมกับวิธีไฮไดรด์เจนเนอเรชันสำหรับตรวจวัดสารหนู”
กลุ่มชีววิทยา
1. รางวัลชนะเลิศ เหรียญเงิน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จากผลงาน “การผลิตและพัฒนาธัญพืชอัดเม็ดเสริม Lactobacillus rhamnosus”
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากผลงาน “ การควบคุมโรคบนผลผลิตสดหลังการเก็บเกี่ยวโดยสารระเหยที่ผลิตจากเอนโดไฟติก Streptomyces spp.”
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญเงิน ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากผลงาน “การพัฒนาชุดกิจกรรมสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง การทำกระดาษจากผักตบชวา”
กลุ่มสถิติประยุกต์
1. รางวัลชนะเลิศ เหรียญเงิน ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากผลงาน “เทคนิคการควบคุมกระบวนการทางสถิติ คุณสมบัติความหนาแน่นของแผ่นไยไม้อัดความหน้าแน่นปานกลาง”
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน ได้แก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากผลงาน “การเปรียบเทียบเกณฑ์การเลือกค่าเหมาะสมของแผนแบบสำหรับแผนแบบพื้นผิวตอบสนอง”
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญเงิน ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากผลงาน “การวิเคราะห์การอยู่รอดในการออกกลางคันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2553-2559”
กลุ่มคอมพิวเตอร์
1. รางวัลรางวัลชนะเลิศ เหรียญเงิน ได้แก่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จากผลงาน “ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของบริษัท สปอร์ต ไบซิเคิล จำกัด”
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากผลงาน “ระบบตรวจจับและติดตามมนุษย์จากกล้องฟิชอาย”
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญเงิน ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากผลงาน “การวิเคราะห์ความรู้สึกจากรีวิวสินค้าภาษาไทย ด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก”
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญเงิน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จากผลงาน “ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติในฟาร์มไก่แบบระบบปิด”

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.