«

»

มิ.ย.
15

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

calendar61ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รายการ ภาคการศึกษา
1/2561 2/2561 ฤดูร้อน/2561
ลงทะเบียนเรียนผ่าน WEB 18 – 19 มิ.ย. 61 19 – 20 พ.ย. 61 1 – 7 เม.ย. 62
เปิดภาคการศึกษา 23 มิ.ย. 61 24 พ.ย. 61 6 เม.ย. 62
เพิ่มรายวิขา 26 มิ.ย. – 1 ก.ค. 61 27 พ.ย. – 2 ธ.ค. 61 8 – 11 เม.ย. 62
ชำระเงิน 2 – 8 ก.ค. 61 3 – 10 ธ.ค. 61 12 – 18 เม.ย. 62
– เริ่มปรับวันละ 50 บาท
ไม่เกิน 2,000 บาท
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
9 ก.ค. – 7 ส.ค. 61 11 ธ.ค. – 4 ม.ค. 62 19 เม.ย. – 2 พ.ค. 62
ถอนรายวิชา โดยได้รับอักษร “W” 2 ก.ค. – 24 ก.ย. 61 3 ธ.ค. – 11 ก.พ. 62 12 เม.ย. – 14 พ.ค. 62
ขอสำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านเว็บไซต์ 25 มิ.ย. – 25 ก.ค. 61 26 พ.ย. – 25 ธ.ค. 61 8 – 22 เม.ย. 62
สอบกลางภาค 1 – 9 ก.ย. 61 19 – 27 ม.ค. 62 4 – 10 พ.ค. 62
สอบปลายภาค 29 ต.ค. -11 พ.ย. 61 18 – 27 ม.ค. 62 8 – 16 มิ.ย. 62
บันทึกค่าระดับคะแนนผ่านเว็บไซต์ 19 พ.ย. 61 7 เม.ย. 62 21 มิ.ย. 62

Calendar61

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (49.4 KiB, 124 downloads)

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.