«

»

ม.ค.
18

การประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 18 มกราคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัล ซึ่งตัวแทนนักศึกษาสหกิจศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประกวดผลงานสหกิจศึกษา และได้รับรางวัลดังนี้ 
1. ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
-รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวมลธิชา รุจิชาญ นายเมธี กิจสนธิ และนางสาวอัฐภิญญา ทัพจีน ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์ อาจารย์นิเทศ สังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์จากผลงาน “ระบบควบคุมอุณหภูมิร้อนของหัวอ่านฮาร์ดดิสก์สำหรับ H’ SAQST ที่สามารถบันทึกและตรวจสอบกลับได้”
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายทยากร ศุภรานนท์ อาจารย์วิภารัตน์ บุษยาตรัส อาจารย์นิเทศ สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จากผลงาน “การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์การรับสมัครผู้สอนออนไลน์และเว็บไซต์โกลวิชคิดส์”
2. ประเภทนวัตกรรม
– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายภัทรพล นูมหันต์ ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล อาจารย์นิเทศ สังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ จากผลงาน “การขยายขีดความสามารถทางการวัดความจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุไฟฟ้ามาตรฐานชนิด 4TP ในช่วงความถี่ 1 KHz ถึง MHz”
3. ประเภทนานาชาติ
– รางวัลชมเชย ได้แก่นายพัศวีร์ วิจิตรไตรธรรม นายอิศรา เรืองสาคร และนายพศิน กีรติธเนศกุล ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ และผศ.ไกรมน มณีศิลป์ สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จากชื่อผลงาน “The Research for OpenCV Object Detections and The System Development.
– รางวัลชมเชย ได้แก่ นายกรวัฎ อเนกนิตย์ นายสหรัฐ สุวรรณศิริ และนายชนการต์ พรมอยู่ ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ อาจารย์นิเทศ สังกัด สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากผลงาน ” AI image processing using image data from RedEdge camera.

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74734

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.