«

»

เม.ย.
02

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

jobsci20190402ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน 1 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฎิบัติการ  วุฒิปริญญาตรี  จำนวน  1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 15,000 บาท   ดังนี้

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ จำนวน  1  อัตรา
 2. เพศชาย/เพศหญิง หากแป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
 3. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 4. มีความรู้สามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี โดยสามารถดูแลและซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ติดตั้งซอฟแวร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน
 5. ถ้ามีประสบการณ์ด้านการจัดทำเว็บไซต์และออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี มีปฏิภาณไหวพริบดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร

 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา     3  ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน               3  ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    3  ฉบับ
 4. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด  1  นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน     3  รูป
 5. ใบรับรองแพทย์พร้อมสำเนา     3  ฉบับ
 6. สำเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)     3  ฉบับ
 7. เอกสารการผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)   3  ฉบับ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                   ผู้ใดสนใจติดต่อยื่นใบสมัครได้ที่ งานบุคลากร สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้น 2  อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ต.คลองหก  อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี  12120   โทร. 0 2549 4154 

กำหนดรับสมัคร    ตั้งแต่วันที่  1 เมษายน 2562  ถึงวันที่ 10 เมษายน  2562 ในวันและเวลาราชการ

กำหนดสอบคัดเลือก   สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์  วันอังคารที่  23 เมษายน 2562  เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคณบดี

ประกาศผลสอบ     วันจันทร์ที่  29  เมษายน 2562

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.