«

»

ม.ค.
23

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ได้รับรางวัล “โครงการสหกิจศึกษา RT55”

“โครงการสัมมนาและแสดงผลงานสหกิจศึกษา RT55” เมื่อ วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=10541
โดยมีผู้แทน/ผู้บริหารจากสถานประกอบการที่ให้การสนันสนุนสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยมาด้วยดี เข้าร่วมรับโล่เกียรติยศด้วย รวม 56 แห่ง และมีการมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมประกวดโครงงานสหกิจศึกษา โดยมีนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัล 2 รางวัล ดังต่อไปนี้

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 :  การเปรียบเทียบสูตรอาหารต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบัวผัน (สาขาวิชาชีววิทยา)
ชื่อสถานประกอบการ “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต”
ชื่อพี่เลี้ยง : ดร.เสาวณีย์  บัวโทน
ชื่อนักศึกษา : นางสาวรพีพร ทองโชติ และ นางสาวปัทมา อ่อนท้วม
อาจารย์นิเทศ : อ..ประภาพร /ผศ.สุพรรณ  โพธิ์ศรี/ ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การพัฒนาเว็บไซต์แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

ชื่อบริษัท อินมาร์เก็ตติ้งส์ จำกัด
ชื่อพี่เลี้ยง คุณมงคล  เทียนสกุลปัญญา
ชื่อนักศึกษา : นางสาวนันธวรรณ  สุทธิประภา
อาจารย์นิเทศ : อ.ปริญญา จันทร์แสงรัตน์


ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการสัมมนาและแสดงผลงานสหกิจศึกษาสำเร็จลุล่วงด้วยดี


Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.