«

»

ต.ค.
05

ทีมงานวิจัยการสร้างหุ่นจำลองเพื่อช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทยสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการเห็น เข้าเยี่ยมชม บริษัท คิว แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

20190930

ทีมงานวิจัย โดยรศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ คุณณัฐพล ผลเจริญพงศ์ อ.มารีนา วงศ์เงินยวง อ.นลินรัตน์ ไตรยศ และนายกิตติกร บุญมาตย์ โครงการวิจัย “การสร้างหุ่นจำลองเพื่อช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทยสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการเห็น” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 5,613,768 บาท ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท คิว แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด 83 ซ.งามวงศ์วาน 2 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 และพบกับผู้บริหารของบริษัท คุณบรรจง วิจักขณวงศ์

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.