«

»

ต.ค.
18

รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง

jobsci20191018STATMATHคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน 1 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน 15,000 บาท   ดังนี้  

 

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (85.4 KiB, 58 downloads)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาสถิติประยุกต์)

1.1  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
1.2  มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์และใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
1.3  มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี โดยสามารถดูแลและซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ติดตั้งซอฟแวร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน
1.4  ถ้ามีประสบการณ์ด้านการจัดทำเว็บไซต์และออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
1.5 มีใจรักงานบริการ ความละเอียดรอบคอบและมีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
1.6 ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร

1. สำเนาหลักฐานการศึกษา 3  ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3  ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3  ฉบับ
4. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด  1  นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 3  รูป
5. ใบรับรองแพทย์พร้อมสำเนา 3  ฉบับ
6. สำเนาทะเบียนสมรส  (ถ้ามี) 3  ฉบับ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ใดสนใจติดต่อยื่นใบสมัครได้ที่ งานบุคลากร สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี 12120 โทร. 0 2549 4154 

กำหนดรับสมัคร          ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 25  ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

กำหนดสอบคัดเลือก      สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคณบดี

ประกาศผลสอบ           วันพุธที่ 30 ตุลาคม  2562

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.