«

»

ม.ค.
20

การประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

20200117coopsci_155ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการแสดงนิทรรศการ และประกวดแข่งขัน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/96306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 20200117coopsci_138 รางวัลชนะเลิศ ประเภทนานาชาติ นายนนธวัช วุฒิกุลธนโรจน์ นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ผลงานเรื่อง Preparation of Nano fibrous Hybrid Membrane for Remediation of Oily Wastewater จากสถานประกอบการ Centre of Nanomaterials, Advanced Nanotechnology and Innovation ประเทศสาธารณเช็ก 20200117coopsci_134 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทนานาชาติ นายวชิรวิทย์ วรรณสุทธิ์ นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ผลงานเรื่อง Development of 3D printable bone-like material (in terms of brightness in X-ray imaging) for medical training model จากสถานประกอบการ Graduate School of Science and Engineering, Yamagata University ประเทศญี่ปุ่น 20200117coopsci_83 ผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาในสถานประกอบการดีเด่น
ดร.ธวัฒชาติ จุฬาปกรณ์ นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
สังกัดกลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ ฝ่ายวิจัยนิวเคลียร์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.