«

»

ก.พ.
20

การบรรยายนโยบายและแนวทางการดำเนินการตามการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนวย เรืองวารี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมควร สนองอุทัย ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีให้เกียรติมาบรรยายเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับตัวชี้วัดเพิ่มเติมและตัววัดผลการดำเนินงาน (Performance indicators) ตามการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation) และทิศทางการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ (EdPEx) ตลอดจนการเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาหลักสูตรในปี 2564 ให้กับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องกระจก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/97231

 

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*