«

»

ก.ย.
29

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะเพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุกส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะเพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ กิจกรรมการติดตาม ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ภาคีเครือข่ายสำหรับประเมินบ่งชี้สมรรถนะ และสนับสนุนการตัดสินใจ ให้กับกลุ่มภาคีเครือข่าย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สมาคม โรงเรียน สถานศึกษา สถานประกอบการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ และ อ.ประภาส ทองรัก สังกัดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม I-Like-2 โรงแรม ไอบิสขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/100709

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.