«

»

ต.ค.
20

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
จำนวน 1 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. เพศชาย/เพศหญิง หากแป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
 3. มีความรู้ด้านการตรวจซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความรู้พื้นฐานงานระบบไฟฟ้า ควบคุมดูแล ติดตั้ง ต่อเติม และซ่อมบำรุงงานไฟฟ้าและเครื่องมืออุปกรณ์พื้นฐานได้
 5. มีความรู้พื้นฐานงานระบบโทรศัพท์พื้นฐาน ระบบกล้องวงจรปิด
 6. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MS Office, Internet ได้
 7. มีความรู้สามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี โดยสามารถดูแลและซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ติดตั้งซอฟแวร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน
 8. จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และสามารถซ่อมแซมดัดแปลงเครื่องมือเครื่องใช้ตามความเหมาะสม
 9. เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี มีปฏิภาณไหวพริบดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและประสานงานกับบุคลากรในการทำงานได้ดี
 10. มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร ผู้อื่น และมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร

 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา        3  ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน                  3  ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  3  ฉบับ
 4. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1  นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน       3  รูป
 5. ใบรับรองแพทย์พร้อมสำเนา     3  ฉบับ
 6. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)       3  ฉบับ
 7. เอกสารการผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)     3  ฉบับ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ใดสนใจติดต่อยื่นใบสมัครได้ที่ งานบุคลากร สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ต.คลองหก  อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี 12120  โทร. 0 2549 4154 

กำหนดรับสมัคร   ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2563  ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

กำหนดสอบคัดเลือก    สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์  วันพุธที่ 18 พฤศิจกายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคณบดี

ประกาศผลสอบ    วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563

NameSizeHits
NameSizeHits
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป87.0 KiB36
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว783.6 KiB30

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.