«

»

ม.ค.
19

พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2562 และ 2563

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ให้เกียรติมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2562 และ 2563 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนักวิจัยที่ได้รับรางวัล 3 ท่าน ได้แก่
1. ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ ได้รับรางวัลนักวิจัยที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2562 ด้านการมีผลงานที่ถูกอ้างอิงในฐานข้อมูลสากลรวมจำนวนครั้งสูงสุด
2. ผศ.ดร.พงศกร สุนทรายุทธ์ ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2562 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ ได้รับรางวัลนักวิจัยที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2563 ด้านการมีผลงานที่ถูกอ้างอิงในฐานข้อมูลสากลรวมจำนวนครั้งสูงสุด

ภาพบรรยากาศเพิมเติม http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/103652

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.