«

»

ก.ค.
16

วิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2555 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 – 28 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2556  เข้ารับฟังบรรยายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ในหัวข้อ “จรรยาบรรณวิชาชีพคู่ความรู้และคุณธรรม”  โดยนายวิรัช  โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคลธัญบุรี ณ ห้อง SC1409 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ.2555
รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=7379

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.