«

»

ก.ย.
05

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สารเคมีในชีวิตประจำวัน

sci_26ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการบริการวิชาการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สารเคมีในชีวิตประจำวัน” โดยมีการจัดทำ “ผลิตภัณฑ์แชมพูบอระเพ็ดและผลิตภัณฑ์สบู่เหลว” และ “ผลิตภัณฑ์สเปรย์ตะไคร้หอมกันยุงและผลิตภัณฑ์ยาหม่องน้ำ” ให้กับบุคลากรในบ้านธัญญหญิง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม พ.ศ.2555 เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับผู้เข้าอบรมได้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการดำเนินชีวิต มีความรู้ความเข้าใจและมีความระมัดระวังในการใช้สารเคมีได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งก่อให้เกิดความร่วมมือภายในองค์กร ตอบรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ส่งเสริมให้มีบริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับชุมชน

>> ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=15010 <<
>> ดาวน์โหลดรายงานการดำเนินโครงการ : <<

Print Friendly, PDF & Email
Sci1
Sci1
sci1.pdf
1.5 MiB
290 Downloads
รายละเอียด...