«

»

ต.ค.
02

งานสัมมนา “สหกิจศึกษานานาชาติ หมากตัวสำคัญเพื่อก้าวทันประชาคมโลก”

ผศ.ดร.นพรัตน์  พุทธกาล (หัวหน้างานสหกิจศึกษา)  ผศ.ดร.สมพร เพลินใจ อ.วรกวี  ชุมวรฐายี และอาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ ร่วมงานสัมมนา เรื่อง “สหกิจศึกษานานาชาติ หมากตัวสำคัญเพื่อก้าวทันประชาคมโลก” ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พศ.2555 จัดโดยเครือข่ายสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

coop 2

Print Friendly, PDF & Email