«

»

ก.ย.
26

ภาพการประชุมสหกิจศึกษา

coop_04งานสหกิจศึกษา จัดประชุมสหกิจศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 โดยมีผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล หัวหน้างานสหกิจศึกษา เป็นประธานการประชุม วันพุธที่ 25 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม sc1306
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=16230

Print Friendly, PDF & Email