«

»

ก.ย.
26

โครงการเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 หัวข้อ เทคนิคการเลือกสถานประกอบการ

coop_07งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 หัวข้อ เทคนิคการเลือกสถานประกอบการณ์ กระบวนการสหกิจศึกษา และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ โดยได้รับเกียรติจาก นายณัชติพงศ์  อูทอง ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ  ห้อง SC 1501  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=16241

Print Friendly, PDF & Email