«

»

ต.ค.
08

ภาพงานปัจฉิมนิเทศและจัดประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556

sciงานปัจฉิมนิเทศและจัดประกวดโครงงานสหกิจ-วิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกสาขาวิชา ระหว่างวันที่ 7 – 8  ตุลาคม 2556  ณ ห้องประชุมวิทยบงกช  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีการนำเสนอผลงานของนักศึกษา โดยแยกตามสาขาวิชาตั้งแต่วันที่ 7-8 ตุลาคม 2556
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=16301

Print Friendly, PDF & Email