«

»

พ.ย.
14

การนำเสนอโครงร่างสัมมนาของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2556

math_08นักศึกษาชั้น ปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ได้นำเสนอโครงร่างสัมมนาของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2556  เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (รป.13 ชั้น) มทร.ธัญบุรี
ภาพการนำเสนอเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=17087

Print Friendly, PDF & Email