«

»

พ.ย.
26

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556

coop_14โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556 เรื่อง การปรับตัวเข้ากับวํฒนธรรมองค์กร กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม และ ระบบประกันคุณภาพ และความปลอดภัยในโรงงาน โดยนายนิพนธ์ เพ็ญราชา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมศิลปกรรมนิเทศ คณะศิลปกรรม
ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=17223

Print Friendly, PDF & Email