เอกสารงานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

NameSizeHits
NameSizeHits
1. การรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเป็นรายบุคคล119.0 KiB402
2. แบบภาระงานของอาจารย์ สำหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน45.6 KiB730
3. เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์1.5 MiB1064
4. แบบติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนา (สำหรับสายวิชาการ)42.0 KiB210
5. แบบติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนา (สำหรับสายสนับสนุน)69.6 KiB179
6. คำแนะนำในการดำเนินการเพื่อเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 153.8 KiB271
7. จรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากร3.3 MiB240
8. รายงานการติดตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDPLAN) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน15.0 KiB36
9. แผนการขอใช้งบประมาณกองทุนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564491.7 KiB1
ตัวอย่างหลักฐานสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ926.4 KiB124
Print Friendly, PDF & Email