เอกสารงานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

NameSizeHits
NameSizeHits
1. การรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเป็นรายบุคคล119.0 KiB380
2. แบบภาระงานของอาจารย์ สำหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน45.6 KiB715
3. เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์1.5 MiB982
4. แบบติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนา (สำหรับสายวิชาการ)42.0 KiB193
5. แบบติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนา (สำหรับสายสนับสนุน)69.6 KiB166
6. คำแนะนำในการดำเนินการเพื่อเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 153.8 KiB258
7. จรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากร3.3 MiB220
8. รายงานการติดตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDPLAN) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน15.0 KiB18
ตัวอย่างหลักฐานสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ962.2 KiB68
Print Friendly, PDF & Email