เอกสารงานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

NameSizeHits
NameSizeHits
1. การรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเป็นรายบุคคล119.0 KiB371
2. แบบภาระงานของอาจารย์ สำหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน45.6 KiB703
3. เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์1.5 MiB931
4. แบบติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนา (สำหรับสายวิชาการ)42.0 KiB181
5. แบบติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนา (สำหรับสายสนับสนุน)69.6 KiB159
6. คำแนะนำในการดำเนินการเพื่อเสนอขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 153.8 KiB248
7. จรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากร3.3 MiB200
8. รายงานการติดตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDPLAN) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน15.0 KiB8
ตัวอย่างหลักฐานสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ962.2 KiB37
Print Friendly, PDF & Email