หลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

hc01

01 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)

hc02

01 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553)
02 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553)
03 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)
04 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)
05 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560)
06 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
07 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

เว็บไซต์บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://www.sci.rmutt.ac.th/grad/

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

หลักสูตร download
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาาวิชาชีววิทยาประยุกต์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาาวิชาเคมีประยุกต์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (โดยประมาณการ)
Cost-Master-60-2_Page_2

Print Friendly, PDF & Email