ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2559

 

ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  4 ปี   (ภาคปกติ)

ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนหน่วยกิต ดาว์นโหลด
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 133  หน่วยกิต adobe-pdf-logoo
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 133  หน่วยกิต adobe-pdf-logoo
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 135  หน่วยกิต adobe-pdf-logoo
4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 137  หน่วยกิต adobe-pdf-logoo
5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี 135  หน่วยกิต adobe-pdf-logoo
6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 131  หน่วยกิต adobe-pdf-logoo
7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 134  หน่วยกิต adobe-pdf-logoo
8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร 130  หน่วยกิต
9 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่


ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)   
4 ปี   (ภาคพิเศษ)

ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนหน่วยกิต ดาว์นโหลด
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 137  หน่วยกิต adobe-pdf-logoo

SAR2561-Page_015 SAR2561-page_016

Print Friendly, PDF & Email