เบอร์โทรศัพท์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ตำบลคลองหก  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  12110

โทรศัพท์  0-2549-4152-4  โทรสาร 0-2549-4119
โทรสาร  0-2577-5046

หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์
คณบดี 02 549 4141
เลขาคณบดี 02 549 4149
ฝ่ายบริหารและวางแผน
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 02 549 4142
1. งานสารบรรณ 02 549 4152-3
2. งานบุคลากร 02 549 4154
3. งานการเงิน 02 549 4163
4. งานพัสดุ 02 549 4160
5. งานเอกสารการพิมพ์ 02 549 4166
6. งานประชาสัมพันธ์ 02 549 4150
7. งานแผนงานและโครงการ 02 549 4152
8. งานอาคารและสถานที่ 02 549 4171
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 02 549 4143
1. งานฝ่ายวิชาการและวิจัย 02 549 4157
2. งานทะเบียนและวัดผล 02 549 4156-7
3. งานสารสนเทศ 02 549 4176
4. งานสหกิจศึกษา 02 549 4169 /02  549 4136
5. งานวิจัยและประเมินผล 02 549 4158
6. งานบัณฑิตศึกษา 02 549 4157
7. งานประกันคุณภาพ 02 549 4149
8. งานบริการวิชาการ 02 549 4151
9. งานห้องสมุด 02 549 4176
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 02 549 4145
1. งานฝ่ายพัฒนานักศึกษา 02 549 4155
ภาควิชา/สาขาวิชา
ภาควิชาเคมี 02 549 3521
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 02 549 4199, 4152, 4167
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 02 549 4137-8
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 02 549 4139-40
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 02 549 4194-5
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 02 549 4197-8
สาขาวิชาฟิสิกส์ 02 549 4186-7
สาขาวิชาชีววิทยา 02 549 4179-80
ศูนย์เครื่องมือ 02 549 3538
รปภ.คณะฯ 02 549 4191

หมายเหตุ ถ้าโทรภายในมหาวิทยาลัยให้กดตัวเลข 4 ตัวหลัง

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.