e-Resources

REFERENCE DATABASE

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ภายในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อการใช้ทรัพยากร และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำหรับให้บริการกับนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งให้บริการฐานข้อมูลฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ และฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยฯ บอกรับเพิ่ม อาจารย์สามารถ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอเข้าอบรมการแนะนำฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยได้ที่นี่.. คลิกอบรมการใช้งาน ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

สมัครเข้าอบรม : www.training.rmutt.ac.th
– ขั้นตอนการสมัคร : คลิกที่นี่
– ตารางการอบรม : คลิกที่นี่

การตรวจเช็คดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารและเทคนิคการสืบค้น
– เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ : คลิกที่นี่
– คู่มือดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารเพื่อการตีพิมพ์  : คลิกที่นี่

e-Databases

Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่ และครอบคลุมสาขาวิชา ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ.1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ มานุษยวิทยา, ดาราศาสตร์, ชีววิทยา, เคมี, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมศาสตร์, การศึกษาชาตพันธุ์&วัฒนธรรม, ภูมิศาสตร์, กฏหมาย, วัสดุศาสตร์, คณิตศาสตร์, ดนตรี, เภสัขศาสตร์, ฟิสิกส์, จิตวิทยา, ศาสนาและเทววิทยา, สัตวแพทยศาสตร์, สตรีศึกษา, สัตววิทยาและสาขาอื่นๆ

 • คู่มือการใช้งาน คลิก
  Access Engineering เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหา วิชา วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วยหนังสืออ้างอิงฉบับ เต็ม ไม่น้อยกว่า 300 ชื่อเรื่อง

  Access Science เป็นฐานข้อมูลที่มีบทความมากกว่า 8,500 บทความและมีรายงานความก้าวหน้าผลงานวิจัยจาก McGraw-Hill Yearbooks of Science & Technology มีความหมายศัพท์มากกว่า 110,000 คำ จาก McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms มีภาพประกอบและกราฟฟิกมากกว่า 15,000 รูป และมีชีวประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากกว่า 2,000 ท่าน จาก The Hutchinson Dictionary of Scientific Biography®

ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทคววามฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985 – ปัจจุบัน

 • คู่มือการใช้งาน คลิก
   American Chemical Society Journal (ACS) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลบับเต็ม (Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996

 • คู่มือการใช้งาน คลิก
  Communication & Mass Media Complete เป็นฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชนและภาษาศาสตร์ ประกอบด้วยเนื้อหาของ CommSearch (เดิมผลิตโดย the National Communication Association) และ Mass Media Article Index (เดิมผลิตโดย Penn State) พร้อมกับวารสารอื่นๆ อีกมากมายในสาขาสื่อสารมวลชนและที่เกี่ยวข้องอื่นๆ CMMC ยังครอบคลุมดัชนีและบทคัดย่อของวารสารจำนวนมากกว่า 820 ชื่อเรื่อง และข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารจำนวนมากกว่า 500 ชื่อเรื่อง ข้อมูลย้อนหลังไปถึงปี ค.ศ. 1915 CMMC รวบรวมคำศัพท์ด้านการสื่อสารจำนวนมากมายและการเรียกดูข้อมูลอ้างอิงที่เข้าใจง่าย นอกจากนี้ยังรวบรวมประวัติผู้เขียนจำนวนมากกว่า 5,400 โปรไฟล์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวประวัติและข้อมูลบรรณานุกรมที่ครอบคลุมมากที่สุด อ้างถึงมากที่สุดและการสืบค้นที่พบบ่อยที่สุดสำหรับผู้เขียนในฐานข้อมูลสามารถสืบค้นได้ที่

 • คู่มือการใช้งาน คลิก
Computer & Applied Sciences Complete เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่วงปีของข้อมูล : ค.ศ.1965 – ปัจจุบัน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ความท้าทายทางวิศวกรรมแบบดั้งเดิมและงานวิจัย และเป็นทรัพยากรเพื่องานวิจัยที่ส่งผลกระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยีใหม่ CASC มีดัชนีและสาระสังเขปจากจำนวนวารสารมากกว่า 2,200 รายชื่อ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลฉบับเด็มจากวารสารมากกว่า 1,020 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์, ทฤษฎีและระบบคอมพิวเตอร์, ระบบเทคโนโลยีใหม่

 • คู่มือการใช้งาน คลิก
EBSCO Discovery Service (EDS) เป็นระบบสืบค้นฐานข้อมูล EDS ในการจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจำนวน 14 ฐานข้อมูล  ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการบอกรับ  รวมถึง EBSCO eBooks (NetLibrary) ผ่านช่องทางสืบค้นเดียว (Single Search) ซึ่งเป็นประโยชน์กับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างมาก

 • สามารถใช้ Ebsco Discovery Service คลิก
Education Research Complete เป็นฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านการศึกษาที่มีเนื้อหาครอบคลุมการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยให้ข้อมูลวารสารทั้งหมดมากกว่า 1,870 ชื่อเรื่อง เป็นวารสารฉบับเต็มมากกว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นสูง และรวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่าง ๆ อีกมากมาย

 • คู่มือการใช้งาน คลิก
  H.W. Wilson เป็นฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้  Applied Science & Technology, Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social Sciences, Law, General Interest, Biological  & Agricultural Science

 • คู่มือการใช้งาน คลิก
Emerald Management e-Jounal เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชี ระบบอัตโนมัติขั้นสูง กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การศึกษา การผลิตและการบรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทและนวัตกรรม การดูแลสุขภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ อุตสาหกรรมการจัดการภาครัฐบาล การจัดการข้อมูลข่าวสารและความรู้ ธุรกิจระหว่างประเทศ การเรียนรู้และการพัฒนาการบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศ วิทยาศาสตร์การจัดการ การจัดการคุณภาพการตลาด วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม การปฏิบัติการและการจัดการการขนส่งสินค้า การจัดองค์กร การจัดการและประเมินผล การเมืองและนโยบาย อสังหาริมทรัพย์ สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา

 • คู่มือการใช้งาน คลิก
 • คู่มือการใช้งาน คลิก
  IEEE/IET Electronic Library (IEL) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)และ The Institution of Engineering and Technology (IET) ซึ่งใน IEL ประกอบด้วยเอกสารมากกว่า 1.2 ล้านจากสิ่งพิมพ์มากกว่า 12,000 ชื่อ

 • คู่มือการใช้งาน คลิก
 • คู่มือการใช้งาน คลิก
ProQuest Dissertations & Theses : Full Text เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก (Full-text)ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศกึษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ

 • คู่มือการใช้งาน คลิก
  ScienceDirect เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสาขาวิชา Physical Sciences and Engineering, Life Sciences, Health Sciences, Social Sciences and Humanities ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1995-ปัจจุบัน

 • รายการหนังสือ ScienceDrirect  คลิก
 • รายชื่อวารสารที่ สกอ. บอกรับ คลิก
 • คู่มือการใช้งาน คลิก
 • เอกสารการอบรม ScienceDirect_2012 คลิก
 scopus-icon Scopus เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป  แสดงบทคัดย่อ และจำนวนการอ้างอิงผลงาน โดยครอบคลุมบทความสาขาวิชาในด้านสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สามารถแสดงรายการเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็ม

 • คู่มือการใช้งาน คลิก

ผู้สนใจสามารถใช้งานฐานข้อมูลได้ที่ www.scopus.com

Logo_Springer Link SpringerLink – Journal เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 1997 – ปัจจุบัน

 • คู่มือการใช้งาน คลิก
Web of Science เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลัก ทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 – ปัจจุบัน

หมายเหตุ : ฐานข้อมูล Web of Science สามารถลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการต่างๆ ของฐานข้อมูลนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยได้ โดยต้องลงทะเบียนภายในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมทร.ธัญบุรีก่อน จากนั้นจะมีอายุการใช้งานฐานข้อมูลนอกเครือข่ายได้ 365 วัน ซึ่งสามารถล็อกอินใช้งานนอกเครือข่ายได้เลยหลังจากสมัครการใช้งานเสร็จ หากใกล้หมดอายุการใช้งานนอกเครือข่ายให้กลับมาทำการล็อกอินภายใน มทร.ธัญบุรี เพื่อเป็นการต่อการใช้งาน

e-Theses

ThaiLIS หรือ Thai Digital Collection (TDC) เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งได้รวบรวม วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ บทความ จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในการเข้าใช้บริการนั้นจะต้องเข้าใช้งานภายในห้องสมุดสมาชิก เน้นการให้บริการข้อมูลฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้สำหรับสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้า วิจัย และการเผยแพร่ผลงานของ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และเจ้าของผลงานต่างๆ 

 • คู่มือการใช้งาน คลิก
Repository เป็นคลังฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ซึ่งได้รวบรวม วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์  และนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเอกสารดิจิทัลฉบับเต็ม
Research&Repository  เป็นคลังฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ที่ให้บริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รวบรวม โครงงาน วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความ และผลงานวิชาการ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป รวมถึงเอกสารดิจิทัลฉบับเต็ม
IR-Web เป็นระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมด 3,850 รายชื่อ ให้บริการค้นหาข้อมูลฟรี
ห้องสมุดสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ให้บริการข้อมูลงานวิจัยฉบับบูรณ์ มีรายงานวิจัยที่นำขึ้นใหม่ประจำเดือน มิถุนายน 2555  ให้ท่านสามารถได้ดาวน์โหลดแล้วจำนวนทั้งสิ้น 436 โครงการ

e- Book

 logo-header-elib-rmutt
Digital Library (eLib@RMUTT) เป็นฐานข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวม  E-Book,                  E-Magazine และสื่อความรู้ประเภทต่าง ๆ ไว้
ด้วยกัน โดยสามารถใช้งานผ่าน Website (www.elib.rmutt.ac.th) และ Mobile Application ซึ่งรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android เพียงค้นหาคำว่า RMUTT E-Library สามารถ Download Application เพื่อใช้งานได้ฟรีไม่มี
ค่าใช้จ่ายการเข้าใช้ด้วย Application สามารถ login ด้วยรหัสเดียวกับ wifi ของมหาวิทยาลัยฯ

 • คู่มือการใช้งาน คลิก
 11863299_403162243212939_578675147902919330_n McGraw-Hill eBook Library เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ McGraw-Hill Education (MHE) ให้บริการเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาศาสตร์ และธุรกิจ ตลอดจนแนวข้อสอบและคู่มือช่วยในการศึกษาค้นคว้า สามารถสืบค้นได้ที่ http://www.mhebooklibrary.com/

 • รายการ e-book ที่บอกรับ คลิก 
 • คู่มือการใช้งาน คลิก
  CRCnetBASE เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book ) จากสำนักพิมพ์ Taylor & Francis ครอบคลุมเนื้อหา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ กฎหมาย นิติเวชศาสตร์ การเกษตร สาธารณสุข ฯลฯ แสดงเนื้อหาในรูปแบบ PDF File เพิ่ม Collection 2010 (April) – 2011 (March)– Full Text มีหนังสือมากกว่า 6,000 รายการ สามารถ save, copy, print ได้ สามารถโหลด Citation ได้  สามารถใช้งานได้ที่ http://library.rmutt.ac.th หรือ http://www.crcnetbase.com

 • รายการ e-book ที่บอกรับ คลิก CRC LIST
 • คู่มือการใช้งาน คลิก
eBook Academic Collection เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมสาขาวิชา ทุกคณะทางการศึกษา ผู้ใช้สามารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถเข้าถึงข้อมูลวิชาการที่มีเกี่ยวข้องกับความต้องการในการทำงานวิจัยของผู้ใช้อันเนื่องมาจากขนาดและความครอบคลุมของข้อมูลที่มีในคอลเลคชั่นนี้ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ การศึกษา ศิลปะภาษา วรรณคดีวิจารณ์ การแพทย์ ศิลปะการแสดง ปรัชญา บทกวี รัฐศาสตร์ ศาสนา สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมและอื่น ๆ อีกมากมาย สามารถเข้าใช้งานได้ที่  http://search.ebscohost.com

 • คู่มือการใช้งาน คลิก
EBSCO eBook Collection เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่บอกรับโดย สกอ. ซึ่งเดิมที่รู้จักเป็น NetLibrary การสืบค้น สามารถเข้าสืบค้นได้โคยครอบคลุมทุกสาขาวิชา สามารถสั่งพิมพ์และบันทึกได้ครั้งละ 1 หน้า และสูงสุดไม่เกิน 60 หน้า ผู้ใช้สามารถสมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ เพื่อดาวน์โหลดยืมหนังสือออกจากระบบได้ สามารถเข้าใช้งานได้ที่  http://search.ebscohost.com

 • คู่มือการใช้งาน คลิก
ScienceDirect ให้บริการ Journal/book ด้านวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี บริหารธุรกิจ ฯลฯ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1995-ปัจจุบัน

 • รายชื่อวารสารที่ สกอ. บอกรับ คลิกที่นี่
 • รายชื่อ e-Book ที่มหาวิทยาลัยฯ บอกรับ คลิก
 • คู่มือการใช้งาน คลิก
Logo_Springer Link Springer Link เป็นฐานข้อมูลทางด้านงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ให้บริการเนื้อหาในสาขาวิชาด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการแพทย์ โดยมีเนื้อหาคลอบคลุมสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ วารสาร เป็นต้น

 • คู่มือการใช้งาน คลิก
E-Library_logo ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) เป็นระบบที่ใช้โปรแกรม I Love Library สำหรับจัดทำหนังสือให้อยู่ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book หรือ e-Magazine)  เช่น หนังสือ วารสาร จุลสาร นิตยสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัย และอื่นๆ ในการสร้างแหล่งข้อมูล E-Library เพื่อเพิ่มโอกาส การเรียนรู้ ของนักศึกษา และบุคลากรในองค์กรและภายนอกองค์กร และเป็นการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หนังสือและสื่อต่างๆ ขององค์กร  สู่ผู้สนใจผ่านเครือข่าย Internet หรือ Intranet โดยการเผยแพร่ผ่านห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์

 • คู่มือการใช้งาน คลิก

 

e-Newspapers

ห้องสมุดข่าวมติชน (Matichon e-library) เป็นบริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ (Online News Clipping) ในรูปแบบของข่าว สัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์-วิจารณ์ รายงาน หรือข้อเขียนอื่นๆ เกี่ยวข้องกับองค์กร ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกประเภท จากแหล่งข้อมูลหนังสือพิมพ์ที่ผลิตในประเทศไทยกว่า 29 ฉบับ จัดเก็บแยกเป็น 10 หมวดหมู่ แบ่งย่อยเป็นหัวเรื่องกว่า 140 หัวเรื่อง *กรณีที่ใช้งานนอกระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ต้องทำการ VPN
iQNewsClip_logo iQNewsClip เป็นบริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ (Online News Clipping) ที่ตัดข่าวจาก หนังสือพิมพ์ ภายในประเทศ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกว่า 30 ฉบับ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ในรูปแบบที่คมชัด สามารถเลือกดูได้ทั้งภาพสี ภาพขาว-ดำ และข้อความข่าว

 • คู่มือการใช้งาน คลิก

นิวส์เซ็นเตอร์ (Newscenter) เป็นบริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มีเนื้อหาหลากหลายจากแหล่งข้อมูลทั้งในและต่างประเทศกว่าสองร้อยแหล่ง สามารถสืบค้นข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ย้อนหลังได้กว่า 15 ปี รวมถึงมีระบบเตือนอัตโนมัติเมื่อมีข้อมูลล่าสุดที่อยู่ในความสนใจเข้าสู่ฐานข้อมูล ด้วยฟังก์ชั่นของซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับข่าวสารข้อมูลที่อยู่ในความสนใจอย่างสะดวกรวดเร็ว

*ติดต่อขอ User & Password เพื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบ ได้ที่เคาน์เตอร์บริการ ห้อง e-Library ชั้น 3 อาคารวิทยบริการฯ

 • คู่มือการใช้งาน คลิก
 • คู่มือการใช้งาน คลิก
 หมายเหตุ : สามารถใช้บริการฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยออนไลน์เมื่อใช้อินเตอร์เน็ตในเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเท่านั้น หากอยู่นอกเครือข่ายจะต้องใช้งานผ่าน ระบบ VPN ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด

e-Books

​ ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการบนเว็บไซต์ ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือ ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพา ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้  โดยฐานข้อมูลที่ให้บริการทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้บอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดซื้อไว้สำหรับให้บริการกับนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อการสืบค้นและการใช้งาน   Digital Library (eLib@RMUTT) เป็นฐานข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวม  E-Book,                  E-Magazine และสื่อความรู้ประเภทต่าง ๆ ไว้ ด้วยกัน โดยสามารถใช้งานผ่าน Website (www.elib.rmutt.ac.th) และ Mobile Application ซึ่งรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android เพียงค้นหาคำว่า RMUTT E-Library สามารถ Download Application เพื่อใช้งานได้ฟรีไม่มี ค่าใช้จ่ายการเข้าใช้ด้วย Application สามารถ login …

e-Databases (ต่างประเทศ)

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น เป็นการให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ในต่างประเทศ เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรและเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศเอกสารฉบับเต็มได้สะดวก รวดเร็ว ผ่านเครือข่ายสารสนเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งฐานข้อมูลที่ให้บริการ ประกอบด้วย ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) จำนวน 14 ฐานข้อมูล ที่เกี่ยวกับฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในสาขาวิชาต่างๆ รวมถึงข้อมูลเพื่อการอ้างอิง (Citation Database) บวกกับฐานข้อมูลที่ได้บอกรับ โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารนิเทศ มทร.ธัญบุรี เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย อบรมการใช้งาน ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น สมัครเข้าอบรม : www.training.rmutt.ac.th – ขั้นตอนการสมัคร : คลิกที่นี่ – ตารางการอบรม : คลิกที่นี่ การตรวจเช็คดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารและเทคนิคการสืบค้น – เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ : คลิกที่นี่ – คู่มือดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารเพื่อการตีพิมพ์  : คลิกที่นี่ Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่ และครอบคลุมสาขาวิชา ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ.1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ …

e-Newspapers

ฐานข้อมูลข่าวออนไลน์  เป็นบริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ (Online News Clipping)  โดยการตัดข่าวที่น่าสนใจจากหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆ พร้อมกับระบุแหล่งที่มาของหนังสือพิมพ์ เช่น ฉบับที่ วันที่ข่าว หัวข่าว เนื้อหาข่าว รูปภาพประกอบ (ถ้ามี) เป็นต้น โดยรวบรวมและจัดเก็บไว้ให้บริการผ่านฐานมูลออนไลน์ ห้องสมุดข่าวมติชน (Matichon e-library) เป็นบริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ (Online News Clipping) ในรูปแบบของข่าว สัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์-วิจารณ์ รายงาน หรือข้อเขียนอื่นๆ เกี่ยวข้องกับองค์กร ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกประเภท จากแหล่งข้อมูลหนังสือพิมพ์ที่ผลิตในประเทศไทยกว่า 29 ฉบับ จัดเก็บแยกเป็น 10 หมวดหมู่ แบ่งย่อยเป็นหัวเรื่องกว่า 140 หัวเรื่อง *กรณีที่ใช้งานนอกระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ต้องทำการ VPN  iQNewsClip เป็นบริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ (Online News Clipping) ที่ตัดข่าวจาก หนังสือพิมพ์ ภายในประเทศ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกว่า 30 ฉบับ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ในรูปแบบที่คมชัด …

e-Theses (ภายในประเทศ)

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น เป็นการให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ภายในประเทศที่ให้บริการสืบค้นผลงานทางวิชาการภายในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย งานวิจัย วิทยานิพนธ์  บทความวิชาการ และเอกสารเผยแพร่อื่น ๆ ThaiLIS หรือ Thai Digital Collection (TDC) เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งได้รวบรวม วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ บทความ จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในการเข้าใช้บริการนั้นจะต้องเข้าใช้งานภายในห้องสมุดสมาชิก เน้นการให้บริการข้อมูลฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้สำหรับสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้า วิจัย และการเผยแพร่ผลงานของ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และเจ้าของผลงานต่างๆ คู่มือการใช้งาน คลิก Repository เป็นคลังฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ซึ่งได้รวบรวม วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์  และนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเอกสารดิจิทัลฉบับเต็ม Research&Repository  เป็นคลังฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ที่ให้บริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รวบรวม โครงงาน วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความ และผลงานวิชาการ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป …

EndNote Program

EndNote เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรมที่ได้มาจากการสืบค้นแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลของห้องสมุด (Lirary OPAC) หรือ จากการคีย์ข้อมูลบรรณานุกรมท้ายเล่มเข้าโปรแกรม ซึ่งโปรแกรมนี้สามารถจัดเก็บได้ทั้งรูปภาพ ตาราง กราฟ และบรรณานุกรม ในลักษณะฐานข้อมูลห้องสมุดส่วนตัว (Private Reference Library) เพื่อให้สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการอ้างอิงภายในตัวเล่มวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยต่อไปได้ หมายเหตุ : สำหรับโปรแกรม EndNote X9 หากผู้ใช้บริการไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมเองได้ให้นำ Notebook มาติดต่อเพื่อขอลงโปรแกรมได้ที่ อาคาร I-Work ชั้น 1 โปรแกรมและคู่มือการใช้ ดาวน์โหลดโปรแกรม EndNote x9 for Windows (ขนาด 97.6 MB) ดาวน์โหลดโปรแกรม EndNote x9 for MAC (ขนาด 88 MB) ดาวน์โหลดโปรแกรม EndNote x7 for Windows(ขนาด 77.6 MB) ดาวน์โหลดโปรแกรม EndNote …

VPN-RMUTT Service

ประกาศ! สำหรับ ผู้ที่ต้องการใช้งานระบบฐานข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งมิใช่เครือข่ายของมหาวิทยาลัย สามารถใช้งานได้โดยการติดตั้ง VPN ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง (ตามคู่มือแนบ) โดยการเข้าใช้งานต้องมี รหัสผ่าน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับ การ Login เข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต WiFi ของมหาวิทยาลัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาคาร i-work โทร 0-2549-3074 VPN-RMUTT เป็นการให้บริการอีกรูปแบบหนึ่งของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการในการใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ จากภายนอก (โดยใช้ Modem หรือ adsl หรือ เครือข่าย internet อื่นๆ) คู่มือการตั้งค่า VPN บน Windows XP คู่มือการตั้งค่า VPN บน Windows 7 (เวอร์ชัน 1) คู่มือการตั้งค่า VPN บน Windows  (เวอร์ชัน 2) คู่มือการตั้งค่า VPN บน Windows …

คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล

สมัครเข้าอบรมผ่านระบบ Training  ขั้นตอนการลงทะเบียนอบรมผ่านเว็บ Training  คลิก Database Library RMUTT รวมเทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูล 7 ฐาน  คลิก เทคนิคและการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลและสารสนเทศของ Elsevier   ScienceDirect โปรแกรม EndNote รวมคู่มือการใช้งานโปรแกรม EndNote  คลิก ฐานข้อมูลต่างประเทศ และภายในประเทศ EBSCOhost Research Databases > คู่มือการใช้งาน คลิก EBSCO Discovery Service (EDS) > คู่มือการใช้งาน คลิก ProQuest Dissertations & Theses > คู่มือการใช้งาน คลิก IEEE/IET Electronic Library (IEL) > คู่มือการใช้งาน คลิก ฐานข้อมูล ACM Digital Library > คู่มือการใช้งาน คลิก …

ฐานข้อมูล Corpus & Hoover

ฐานข้อมูล Corpus ซึงรวบรวมข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย และ ฐานข้อมูล  Hoovers ซึ่งให้รายละเอียดของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลก สามารถติดต่อขอ uresname และ Password ในการเข้าระบบ Corpus โดยนำบัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษามาติดต่อ อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 ห้อง e-Library ในวันและเวลาราชการ คู่มือการใช้งาน CORPUS Training Manual ฐานข้อมูล คอร์พัส (Corpus) : ให้บริการเกี่ยวกับวิเคราะห์และค้นหาข้อมูลของบริษัทต่างๆ ที่มี ในประเทศไทยพร้อมระบบและเครื่องมือที่ออกแบบเพื่อใช้ใน การวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรมได้อย่างแม่นยำ เปลี่ยนจากข้อมูลดิบให้กลายเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญใน การนำไปประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยให้บริการข้อมูลมากกว่า 840,000 บริษัทในประเทศ ( http:// www.bol.co.th/corpus) ฐานข้อมูล Hoover : เป็นฐานข้อมูลด้านธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ มี ข้อมูลบริษัททั้งสิ้น 32 ล้านบริษัท ให้ข้อมูลบริษัทเชิงลึก โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ สามารถสืบค้นได้จากชื่อบริษัท ชื่อบุคคล และ ประเภทอุตสาหกรรมที่ต้องการได้ (https://app.avention.com) คู่มือการใช้งาน DB Hoovers

ฐานข้อมูล Turnitin

ฐานข้อมูล Turnitin เป็นฐานข้อมูลที่ช่วยในการตรวจสอบและป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ออนไลน์สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลได้ที่ http://library.rmutt.ac.th หรือ http://www.turnitin.com ติดต่อขอรับ Class ID ในการสมัครใช้งานได้ที่ อาคารวิทยบริการ ชั้น 3  e-Library  Room การเข้าใช้งาน ให้เลือก Choose Your Site เป็น English (ASIA) สามารถดาวโหลดเอกสารเพื่อศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมัครสมาชิก…สำหรับอาจารย์  (Instructor) คู่มือการใช้งานสำหรับผู้สอน (ฉบับย่อ) คลิก คู่มือการใช้งานสำหรับนักศึกษา (ฉบับย่อ) คลิก

ฐานข้อมูลกฎหมายออนไลน์

ฐานข้อมูลกฎหมายออนไลน์  มีให้บริการทั้งหมด 3 ระบบ 1. โปรแกรมระบบฐานข้อมูลกฎหมาย เป็นฐานข้อมูลประเภทข้อมูลด้านกฎหมาย และคำพิพากษา ประกอบด้วยกลุ่มข้อมูล รัฐธรรมนูญ และ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ, ระเบียบ ประกาศ และอื่นๆ, พระราชบัญญัติ, พระราชกำหนด, พระราชกฤษฎีกา, ปว. ปร. คปค. ฯลฯ, ประมวลกฎหมาย, คำพิพากษาศาลฎีกา, คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด, คำสั่งศาลปกครองสูงสุด, คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ, ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นต้น สามารถเข้าใช้งานได้ที่ www.lawwebservice.com คู่มือการใช้งาน ดาวน์โหลด 2. โปรแกรมระบบอีเลิร์นนิ่งกฎหมาย เป็นฐานข้อมูลบทเรียนออนไลน์ทางด้านกฎหมาย ประกอบด้วยรายวิชา กฎหมายอาญา, กฎหมายแพ่งและพาณิชย์, พระธรรมนูญศาลยุติธรรม, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, กฎหมายพยานหลักฐาน, กฎหมายปกครอง, กฎหมายรัฐธรรมนูญ เป็นต้น พร้อมแบบฝึกหัด ทดสอบความรู้กฎหมาย สามารถเข้าใช้งานได้ที่ www.lawwebservice.com/learning2 คู่มือการใช้งาน ดาวน์โหลด 3. โปรแกรมระบบกระดานสนทนากฎหมาย …

ฐานข้อมูลจำแนกตามคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ Academic Search Premiar เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ ศึกษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ จิตวิทยา ศาสนา นิติศาสสตร์ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ทั่วไป Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา ที่ครอบ คลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ มานุษยวิทยา ดาราศาสตร์ ชีววิทยา เคมี วิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ  โดยมีจำนวนวารสารฉบับเต็มมากกว่า  8,500 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ.1887 ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ …

ฐานข้อมูลทดลองใช้

​ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น  (Reference Database) เป็นฐานข้อมูลเพื่อทดลองใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานได้ตามระยะเวลาที่กำหนดภายใต้แต่ละฐานข้อมูล JoVE (Journal of Visualized Experiments) ฐานข้อมูลวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ จากสำนักพิมพ์ Jove เป็น Peer-reviewed Journals ซึ่งนำเสนอผลงานการวิจัย หรือการทดลองในห้องปฏิบัติการ ในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ Biological, Medical, Chemical และ Physical ในรูปแบบวิดีโอ ฐานข้อมูล สามารถใช้งานได้ที่ คลิก คู่มือการใช้งาน คลิก ตั้งแต่วันนี้ – 19 ตุลาคม 2561  SciVal เป็นแพลทฟอร์มหรือเครื่องมือที่ออกแบบมาสำหรับ Research Performance Assessment และเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยเป็นหลัก พัฒนาขึ้นโดยสำนักพิมพ์ Elsevier B.V. เปิดบริการในปี 2552 ในชื่อว่า SciVal Spotlight เป็นระบบที่ใช้วัด ตรวจสอบ และติดตามสมรรถนะงานวิจัย (Research Performance) ขององค์กรวิจัยหนึ่งๆ …

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับข้อมูลและการใช้ของท่าน เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม เพศ  ชาย  หญิง คณะ/หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะศิลปศาสตร์วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยสำนักงานอธิการบดีสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักประกันคุณภาพการศึกษา สำนักจัดการทรัพย์สิน สำนักสหกิจศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา กองประชาสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน กองกลาง  ระดับการศึกษา  ต่ำกว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี  ป.บัณฑิต  ปริญญาโท  ปริญญาเอก ประเภทผู้ใช้บริการ  อาจารย์  บุคลากร  นักศึกษา  บุคคลภายนอก ตอนที่ 2 สภาพการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ท่านเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากสถานที่ใด  (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  ภายในมหาวิทยาลัย  ภายนอกมหาวิทยาลัย ความถี่ในการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ทุกวัน  ทุกสัปดาห์  ทุกเดือน  ไม่แน่นอน ท่านทราบข่าวการให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากแหล่งใด  (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  เว็บไซต์/ อีเมล์/ เครือข่ายสังคมออนไลน์/ outlook  อาจารย์/ บุคลากร/ บรรณารักษ์/ เพื่อน  เอกสาร/ แผ่นพับ/ ป้ายแนะนำการให้บริการ  กิจกรรมส่งเสริมการให้บริการ ท่านใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการสืบค้นฐานข้อมูล  (เลือกได้มากกว่า …

สถิติการใช้ฐานข้อมูล

การใช้งานฐานข้อมูล ThaiLis ข้อมูลสถิติการใช้งานฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย  ประจำปี พ.ศ. 2561

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.