คณาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร

arranee ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร, ประธานหลักสูตร, หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารณี  โชติโก
คุณวุฒิ

Ph.D. (Nutrition and Food Science)

Louisiana State University, United States of America

ปี 2558
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2549
ความเชี่ยวชาญ – Food and bioprocessing
e-mail arranee.chotiko@gmail.com
เบอร์โทร 02 549 4177
20150625-Mano ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มโน สุวรรณคำ
คุณวุฒิ D.Eng. (Food Engineering and Bioprocess
Technology) Asian Institute of Technology
ปี 2561
วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี 2546
วศ.บ. (วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปี 2540
ความเชี่ยวชาญ – Detection, isolation and identification of foodborne and
food spoilage bacteria in raw food and ready-to-eat food
– Molecular gene cloning and gene expression of microbe
e-mail mono@rmutt.ac.th
เบอร์โทร 02-549-3580, 02-549-3581
Jiraporn ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์  อนันต์ชัยพัทธนา
คุณวุฒิ Ph.D.(Bioresource Engineering)
University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น
ปี 2556
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปี 2548
วท.บ.(จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปี 2544
ความเชี่ยวชาญ – Detection, isolation and identification of foodborne and
food spoilage bacteria in raw food and ready-to-eat food
– Molecular gene cloning and gene expression of microbe
e-mail chiraporna@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4177
 Kittikoon ชื่อ-สกุล ดร.กิตติคุณ วรรณณะสวาสดิ์
คุณวุฒิ ปร.ด. (การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2562
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2550
วท.บ. (เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2544
ความเชี่ยวชาญ – การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
e-mail Kittikoon_t@rmutt.ac.th
เบอร์โทร 02 549 4180

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.