ประกาศมาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  1. ประกาศ เรื่อง มาตราการการเข้ามาปฏิบัติงานภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาคารสถาบันวิจัยเคมี ในช่วงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
  2. ประกาศ เรื่อง แนวทางและมาตรการการปฏิบัติงานและการเรียนการสอน ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการสอบปลายภาคและการส่งค่าระดับคะแนน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 รายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชากลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ และรายวิชาชีพ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. คู่มือและแนวปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563

Print Friendly, PDF & Email