กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

:: ประกาศ ::
:: ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔
รายละเอียด
:: ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒   รายละเอียด
:: ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  31 สค 52
:: ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  รายละเอียด

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*