ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการสำหรับนักศึกษา

ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการหรือนำเสนอผลงานทางวิชาการสำหรับนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 1. นักศึกษาแจ้งความประสงค์และกรอกแบบประเมินการค่าใช้จ่าย
 2. เสนอแบบคำขอก่อนการเดินทาง ไปอย่างน้อย 15 วัน
  2.1    เสนอ ผ่าน หัวหน้าสาขาวิชาหรือหัวหน้าภาควิชาพิจารณาให้ความเห็นในเบื้องต้น
  2.2    ผ่าน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พิจารณาให้ความเห็นเพื่อเสนอคณบดี
  2.3    นำเสนอคณบดีเพื่อพิจารณาสั่งการ
 3. ส่งรายงานผลการเข้าร่วมฯ ภายใน 15 วัน โดยเรียน คณบดีผ่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย จำนวน 1 ชุด นับจากวันเสร็จสิ้น ประกอบด้วย
  3.1     ประโยชน์ที่ได้รับจริงตามที่คาดไว้หรือไม่
  3.2     มีการขยายผลหรือแนวคิดในการนำไปประยุกต์ใช้อย่างไร
  3.3     ข้อเสนอแนะ/อื่น ๆ

กระบวนการเสนอขอเข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการ / หรือนำเสนอผลงานฯ สำหรับนักศึกษา

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการ / หรือนำเสนอผลงานทางวิชาการสำหรับนักศึกษา

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*