ประกาศ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
148.7 KiB
486 Downloads
รายละเอียด...
นโยบายและแนวทางการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
160.8 KiB
588 Downloads
รายละเอียด...
นโยบายและแนวทางการดาเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน
147.7 KiB
498 Downloads
รายละเอียด...
นโยบายและแนวทางการดาเนินงานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
148.9 KiB
897 Downloads
รายละเอียด...
นโยบายและแนวทางการดาเนินงานด้านการบริการวิชาการ
147.5 KiB
481 Downloads
รายละเอียด...
นโยบายและแนวทางการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
160.6 KiB
538 Downloads
รายละเอียด...
แนวทางส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ หรือนาเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
154.1 KiB
558 Downloads
รายละเอียด...
3. เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์
1.5 MiB
913 Downloads
รายละเอียด...
จรรยาบรรณข้าราชการ
2.4 MiB
541 Downloads
รายละเอียด...
ประกาศฯ การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
822.4 KiB
576 Downloads
รายละเอียด...

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.