ประกาศ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
148.7 KiB
473 Downloads
Details...
นโยบายและแนวทางการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
160.8 KiB
579 Downloads
Details...
นโยบายและแนวทางการดาเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน
147.7 KiB
488 Downloads
Details...
นโยบายและแนวทางการดาเนินงานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
148.9 KiB
871 Downloads
Details...
นโยบายและแนวทางการดาเนินงานด้านการบริการวิชาการ
147.5 KiB
472 Downloads
Details...
นโยบายและแนวทางการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
160.6 KiB
530 Downloads
Details...
แนวทางส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ หรือนาเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ
154.1 KiB
551 Downloads
Details...
3. เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์
1.5 MiB
778 Downloads
Details...
จรรยาบรรณข้าราชการ
2.4 MiB
532 Downloads
Details...
ประกาศฯ การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
822.4 KiB
561 Downloads
Details...

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*