นโยบายและวิสัยทัศน์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Philosophy

“นวัตกรรมสร้างชาติ บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาและสร้างนวัตกรรม

Determination

“มุ่งมั่นจัดการศึกษาและวิจัยในการผลิตบัณฑิตนนักปฏิบัติมืออาชีพและนักนวัตกร ที่ทรงคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

 Vision

“เป็นผู้นำการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศกลุ่มอาเซียน

Identity

“นักปฏิบัติมืออาชีพ นักคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรม”

Uniqueness

“คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนักปฏิบัติ พัฒนา นวัตรกร และสร้างสรรค์นวัตกรรม”

Mission

 1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศกลุ่มอาเซียน
 2. ผลิตงานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศกลุ่มอาเซียน
 3. บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการและสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่น ชุมชน และสังคม อย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน
 4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 5. บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

Core values

 1. รักองค์กร
 2. ร่วมคิด
 3. ร่วมทำ
 4. ร่วมพัฒนาสู่สากล

Corporate Culture

 1. มุ่งเน้นความตรงต่อเวลา
 2. จิตอาสาคือชีวิต
 3. รู้คิดอย่างสร้างสรรค์
 4. ก้าวทันโลกทัศน์
 5. ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ

softskills

 1. Head

Head ความรู้ และวิธีการคิดของนักศึกษาที่ถูกปลูกฝังโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งประกอบไปด้วย

 • Knowledge ในสาขาวิชาชีพ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิต
 • Inspiration คณะฯ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษามีความใฝ่ฝันในความสำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นนวัตกร และบัณฑิตสามารถไปสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่นได้
 • Imagination ทางคณะฯ มีกระบวนการการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาทั้งในและนอกชั้นเรียนให้เป็นนวัตกรที่มีจินตนาการ
 • Ideation นักศึกษาถูกพัฒนาให้มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้บัณฑิตสามารถฝึกสร้างความคิดริเริ่มใหม่ ๆ กำหนดปัญหา วางรูปแบบและวิธีการเพื่อนำมาซึ่งคำตอบใหม่
 • Integration/Insigth นักศึกษาต้องมีศักยภาพในการคิดเชิงวิเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบ และสามารถวางแผนงานผ่านเครื่องมือต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำไปสู่ประสิทธิผล
 • Implementation นักศึกษาถูกพัฒนาศักยภาพให้เป็นบัณฑิตที่สามารถมองเห็นปัญหา วิเคราะห์ปัญหาออกแบบกระบวนการแก้ปัญหา ลงมือแก้ปัญหาและสรุปผลการแก้ปัญหานั้นโดยเน้นการใช้นวัตกรรม หรือสร้างนวัตกรรมได้ต่อยอดไปสู่ผู้ประกอบการอิสระการใช้นวัตกรรมโดยมุ่งเน้นนำความคิดสู่การปฏิบัติและส่งมอบคุณค่า
 1. Heart

Heart นักศึกษาถูกปลูกฝังให้มีคุณลักษณะ “ทำไปด้วยใจสั่งมา” มีใจรักที่จะทำจนเป็นวิถีชีวิตใน
ด้านต่าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 • มีใจรักในอาชีพ
 • มีจิตอาสา
 • มีใจที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
 • มีใจรักในการดูแลตัวเอง
 • มี Global Mindset สามารถอยู่ในที่แปลกถิ่น แปลกภาษา ทำงานร่วมกับคนต่างเชื้อชาติ ต่างศาสนาได้ โดยมีทักษะภาษาอังกฤษเป็นตัวเสริม
 • มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
 • มีความภาคภูมิใจในสถาบัน
 1. Hand

Hand ในความหมายของการพัฒนาบัณฑิต หมายถึง สมรรถนะและทักษะต่าง ๆ ที่บัณฑิตสามารถปฏิบัติและแสดงออกมาเห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย

 • ทักษะพื้นฐานวิชาชีพ
 • ทักษะวิชาชีพ
 • ทักษะ ICT
 • ทักษะส่งเสริมความเป็นนักประดิษฐ์คิดค้น/งานสร้างสรรค์
 • ทักษะส่งเสริมความเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม
 1. Hip

Hip  ในความหมายของการพัฒนาบัณฑิต หมายถึง การส่งเสริมให้นักศึกษาคำนึงถึงสุขภาพ และบุคลิกภาพที่ดีเพื่อนำไปสู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 1. Heel

Heel ในความหมายของการพัฒนาบัณฑิต หมายถึง การส่งเสริมให้บัณฑิตสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองได้หลังจบการศึกษาแล้ว ซึ่งประกอบไปด้วยด้านต่าง ๆ ดังนี้

 • Learn How to Learn
 • พัฒนาศักยภาพตนเอง ด้วยวิธีการตรวจสอบและประเมินผลงานนำไปสู่การพัฒนาผ่านหลักการ ต่าง ๆ เช่น PDCA
 • การบริหารจัดการเวลา (Action Plan) และการขับเคลื่อนแผนงานตาม Action Plan
 • ความเป็นมืออาชีพ นักศึกษาถูกพัฒนาในด้านความเป็นผู้ตาม ผู้นำ การตัดสินใจและความเป็นมืออาชีพ (Professional) ซึ่งประกอบไปด้วยความซื่อสัตย์ ระเบียบวินัยและตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ ขยันและอดทน ประหยัด ความปลอดภัย ความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม และมีจิตสาธารณะ

สมรรถนะอาจารย์ที่พึงประสงค์

การพัฒนาบัณฑิตตามคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะฯ ดังกล่าวข้างต้นอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความจำเป็นต้องเข้าใจคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะฯ เป็นอย่างดี และจะต้องมีทักษะเสริมที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมทั้งในชั้นเรียนนอกชั้นเรียน ในเวลาว่างของนักศึกษาในรูปของชมรม หรือกิจกรรมแข่งขันอื่น ๆ เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม ดังต่อไปนี้

 • ทักษะการสร้างคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้วยการสอดแทรกในการเรียนการสอน
 • ทักษะการสอน ทั้งการสอนทฤษฎี และปฏิบัติ
 • ทักษะการฝึกอบรม (Trainer)
 • ทักษะการเป็นพี่เลี้ยง (Coach)
 • ทักษะการเป็นผู้จัดการเรียนรู้ (Facilitator)
 • ทักษะการให้คำปรึกษา (Advisor)
 • ทักษะการเข้าใจผู้เรียน
 • จรรยาบรรณครู

Strategic Issue

 1. Learning to be Innovator: การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร
 2. Research for Innovation: การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม
 3. Social and Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม
 4. Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

goal

 1. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ” และมีคุณภาพตามความต้องการกำลังคนตามยุทธศาสตร์ชาติ
 2. การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม ที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 3. การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น และเพิ่มคุณค่าทางด้านสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตวิถี
 4. การใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และปรับตัวได้เร็วต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.