ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

เว็บไซต์ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ : http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/

chutima2015 หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อ – สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา ประสาทแก้ว
คุณวุฒิ ปริญญาเอก (สาขาเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล)
E-mail chutima_p@rmutt.ac.th
chucane@hotmail.com
โทรศัพท์หัวหน้าภาควิชา 0 2549 4199
โทรศัพท์ธุรการภาควิชา 0 2549 4152, 4167
website http://www.sci.rmutt.ac.th/mcs/

ประกอบด้วย
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์

kamonrat หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ชื่อ – สกุล ดร.กมลรัตน์ สมบุตร
คุณวุฒิ ปร.ด.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
E-mail kamonrat_s@rmutt.ac.th

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

DSC_0448 หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ชื่อ – สกุล อาจารย์สุเทพ เชาว์สนิท
คุณวุฒิ วท.ม.(โครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์)
E-mail suthap@rmutt.ac.th

3. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Weena หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อ – สกุล ดร.วีณา จันทร์รัชชกูล
คุณวุฒิ Ph.D.(Information Technology)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
E-mail weena_j@rmutt.ac.th

4. สาขาวิชาสถิติประยุกต์

%e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b9%82%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c หัวหน้าสาขาวิชาสถิติประยุกต์
ชื่อ – สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์
คุณวุฒิ ปร.ด.(วิจัย วัดผลและสถิติทางการศึกษา)
E-mail

 

 

Print Friendly, PDF & Email