คณะกรรมการประจำคณะ

bannerAdmin-2

nipat

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ศ.ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ

ศ.ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 
รศ.ดร.จุไรรัตน์-1

รศ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

phuansak นายพวนศักดิ์ หงส์ทวี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
autsadawut

ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

naris

ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ดร.มรกต พุทธกาล

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

chutima2015

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว

หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

กรรมการ

singto

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย

หัวหน้าภาควิชาเคมี

กรรมการ

Suttawan

ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ

คณาจารย์ประจำ

surarit

ดร.สุรฤทธิ์  ปี่เพราะ

คณาจารย์ประจำ

 อ.กิตติพงศ์-218x300

อาจารย์กิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์ 

คณาจารย์ประจำ

 wanna

ดร.วรรณา ศรีปราชญ์

คณาจารย์ประจำ

อ.กิตติพงศ์-218x300

อาจารย์กิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์

คณาจารย์ประจำ

Thapanee_sci

นางฐาปณี บุณยเกียรติ

เลขานุการ

poonsri

นางสาวพูนศรี สินศิริวัฒนา

ผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.