ภาควิชาเคมี

รายชื่อคณาจารย์ภาควิชาเคมี
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3520,3521,4181,4182,4183,4184,4185
Website ภาควิชาเคมี : http://www.sci.rmutt.ac.th/chem
Facebook ภาควิชาเคมี : https://goo.gl/SHxjtp
Facebook สาขาวิชาเคมีประยุกต์ : https://www.facebook.com/ApplChem/

singto ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาเคมี
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย
คุณวุฒิ Ph.D.(Energy Science) Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น ปี 2548
วท.ม.(เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2541
วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2538
ความเชี่ยวชาญ วัสดุนาโน
- นาโนวิทยา
- นาโนเทคโนโลยี
e-mail singto@rmutt.ac.th, singto_rmutt@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 3539

 

natenapit ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย
คุณวุฒิ Ph.D.(Maritime Science) Kobe University
ประเทศญี่ปุ่น
ปี 2556
วท.ม.(เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2544
วท.บ.(ศึกษาศาสตร์ เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
ปี 2538
ความเชี่ยวชาญ
e-mail jnetnapit@gmail.com
เบอร์โทร 02 549 4143

 

titaya ตำแหน่ง -
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิตยา ศรขวัญ
คุณวุฒิ วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2541
กศ.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   บางเขน ปี 2531
e-mail mamsron@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4181
ตำแหน่ง -
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศณรงค์ ศรีพนม
คุณวุฒิ Dr.rer.nat.(chemistry)
Ruhr University, Bochum Germany
ปี 2552
วท.ม.(การสอนเคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2532
คบ.(เคมี-เกียรตินิยม อันดับ 2) วิทยาลัยครูนครราชสีมา ปี 2527
e-mail lertharong@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 3529
chakorn ตำแหน่ง -
ชื่อ-สกุล ดร.ชาคร ชินวงศ์อมร
คุณวุฒิ วท.ด.(เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2551
วท.ม.(เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2539
วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2536
e-mail chakorn100@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4184
Amon ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมร ไชยสัตย์
คุณวุฒิ Ph.D.( Material Chemistry and  Engineering)
Kobe University  ประเทศญี่ปุ่น
ปี 2551
วท.ม.(เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2543
วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2539
e-mail a_chaiyasat@mail.rmutt.ac.th
เบอร์โทร 02 549 3536
Web : http://www.sci.rmutt.ac.th/pcl
Facebook : https://www.facebook.com/PolymerColloidsLabRmutt
ความเชี่ยวชาญ - Conventional and controlled/living radical polymerization in aqueous dispersed systems
- Functional Polymers
- Micro- and Nanogels
ตำแหน่ง -
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
คุณวุฒิ Ph.D.( Material Chemistry and  Engineering)
Kobe University  ประเทศญี่ปุ่น
ปี 2551
วท.ม.(เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2544
วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2540
e-mail p_chaiyasat@yahoo.com
เบอร์โทร 02 549 3536
Web : http://www.sci.rmutt.ac.th/pcl
Facebook : https://www.facebook.com/PolymerColloidsLabRmutt
siriwan ตำแหน่ง -
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่
คุณวุฒิ ปร.ด.(เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2552
วท.ม.(เคมีวิเคราะห์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2545
วท.บ.(ศึกษาศาสตร์ เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2543
e-mail suwansa_ard@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 3535
chatchai ตำแหน่ง -
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
คุณวุฒิ Doctor of Engineering (Energy and Environment Science)
Nagaoka University of Technology  ประเทศญี่ปุ่น
ปี 2553
วท.ม.(เคมีวิเคราะห์และอนินทรีย์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2548
วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2542
e-mail c_ponchio@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 3540
ตำแหน่ง -
ชื่อ-สกุล ดร.อิสระ ขันติแก้ว
คุณวุฒิ Ph.D.(Pharmaceutical Sciences)
Chiba University ประเทศญี่ปุ่น
ปี 2555
วท.ม.(เคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2545
วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2538
e-mail itsara@rmutt.ac.th
เบอร์โทร 02 549 3535
mungkon ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์เครื่องมือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ-สกุล อาจารย์มังกร กิติพัฒน์มนตรี
คุณวุฒิ -
วท.ม.(เคมีประยุกต์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2541
วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2535
e-mail mkitiphatmantree@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 3540
sumana ตำแหน่ง -
ชื่อ-สกุล อาจารย์สุมนา ปานสมุทร
คุณวุฒิ วท.ม.(เคมีอินทรีย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2541
วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2537
e-mail sue_pansamut@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 3535
kanokwan ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์
คุณวุฒิ วท.ม.(เคมี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี 2547
วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
ปี 2540
e-mail kwak_kanokwan@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 3520
naraporn ตำแหน่ง หัวหน้างานหลักสูตร
ชื่อ-สกุล ดร.นรพร กลั่นประชา
คุณวุฒิ Ph.D. (Environmental Engineering and Management)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ปี 2560
M.Sc.(Environmental Engineering and Management)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ปี 2552
วท.บ.(เคมีวิเคราะห์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปี 2539
e-mail wonpen@rmutt.ac.th
เบอร์โทร -
alongkodchem ตำแหน่ง -
ชื่อ-สกุล อาจารย์ชัชรินทร์ ดวงแก้ว
คุณวุฒิ
คบ.(เคมี) วิทยาลัยครูเชียงใหม่ ปี 2534
e-mail -
เบอร์โทร -
precha ตำแหน่ง -
ชื่อ-สกุล อาจารย์ปรีชา มันสลาย
คุณวุฒิ วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2551
วท.บ.(เคมีวิเคราะห์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปี 2545
e-mail manslye@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 3540
jaehasun ตำแหน่ง -
ชื่อ-สกุล อาจารย์เจ๊ะฮาซัน เจ๊ะอุบง
คุณวุฒิ ลาศึกษาต่อ
วท.ม.(ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553
วท.บ.(เคมี – ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2549
e-mail jeh_son@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 3529
SONY DSC ตำแหน่ง -
ชื่อ-สกุล อาจารย์ไพฑูรย์ ทรัพย์อุดม
คุณวุฒิ วท.ม.(เคมีนวัตกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2558
วท.บ.(เคมีวิเคราะห์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปี 2537
e-mail paitoon_s@rmutt.ac.th, orfrank@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 3540
ความเชี่ยวชาญ - การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเเก๊สโครมาโทกราฟี
sompong ตำแหน่ง -
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ แสนเสนยา
คุณวุฒิ วท.ด.(ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี 2556
วท.ม.(ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี 2552
วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2548
e-mail sompong_s@rmutt.ac.th
เบอร์โทร  02 549 3529
 karan ตำแหน่ง -
ชื่อ-สกุล ดร.การันต์ บ่อบัวทอง
คุณวุฒิ ปร.ด.(เคมีเชิงฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553
วท.ม.(เคมีเชิงฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2546
วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2544
e-mail karan_b@rmutt.ac.th, phychemku@yahoo.com
เบอร์โทร 02 549 3535
ความเชี่ยวชาญ - Computational Chemistry
- Molecular Modeling
- Heterogeneous catalysis
 Boontida
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล
คุณวุฒิ D.Phil.(Engineering Science)
University of Oxford ประเทศอังกฤษ
ปี 2558
วท.บ.(เคมีประยุกต์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปี 2552
e-mail  boontida_u@rmutt.ac.th
เบอร์โทร  02 549 4151
 Supawadee
ตำแหน่ง -
ชื่อ-สกุล ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์
คุณวุฒิ ปร.ด. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2558
วท.ม. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปี 2552
วท.บ. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2549
e-mail supawadee_p@rmutt.ac.th
เบอร์โทร 02 549 3535
 Kanokon
ตำแหน่ง -
ชื่อ-สกุล ดร.กนกอร เวชกรณ์
คุณวุฒิ ปร.ด.(เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2559
วท.ม.(เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยมหิดล  ปี 2555
 วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล  ปี 2552
e-mail wechakorn5537855@gmail.com
เบอร์โทร
 DR.UTT
ตำแหน่ง -
ชื่อ-สกุล ดร.อรรจน์ เอี่ยมประเสริฐ
คุณวุฒิ ปร.ด.(เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2560
วท.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล  ปี 2551
e-mail utt_e@rmutt.ac.th
เบอร์โทร
treedao ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ชื่อ-สกุล นางสาวตรีดาว ใยเทศ
เบอร์โทร 02 549 4168
sunee ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
ชื่อ-สกุล นางสาวสุณี วงษ์วาส
เบอร์โทร 02 549 3527
manatsawi ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ชื่อ-สกุล นางสาวมนัสวี ทองโสภณ
เบอร์โทร 02 549 3527
nassara ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ชื่อ-สกุล นางสาวเณศรา แก้วคง
เบอร์โทร 02 549 3538
 waraporn ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ชื่อ-สกุล นางสาววราภรณ์ รักคุณ
เบอร์โทร 02 549 3538
 Thanachot ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ชื่อ-สกุล นายธนโชติ ขันแข็ง
เบอร์โทร 02 549 3538

 

 

Print Friendly, PDF & Email