อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา


รายชื่อคณาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4177,4178,4179,4180
http://www.sci.rmutt.ac.th/bio

Wanthanee ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์
คุณวุฒิ วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2555
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปี 2550
ความเชี่ยวชาญ - Bacterial and microalgae cell culture in small
and large scales production
- Molecular biology, gene expression and genetic
engineering techniques
- Protein expression and purification, thylakoid extraction,
Western blot analysis
e-mail wanthanee_k@rmutt.ac.th, p_wanthane@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4180
ผลงานทางวิชาการและวิจัย
การพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558

 

DSC_0176 ตำแหน่ง หัวหน้างานสหกิจศึกษา
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์   พุทธกาล
คุณวุฒิ วท.ด. (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี 2550
กศ.ม.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม ปี 2536
กศ.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม ปี 2530
ความเชี่ยวชาญ - สรีรวิทยาของกล้ามเนื้อ
- สรีรวิทยาของสัตว์
- การประยุกต์ใช้สมุนไพรต่อสรีรวิทยาสัตว์
 e-mail nbuddhakala@yahoo.com
 เบอร์โทร 02 549 4169
ผลงานทางวิชาการและวิจัย
การพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558

 

Sukhan2015 ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
คุณวุฒิ วท.ด.(นิเวศวิทยาป่าไม้) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2543
วท.ม.(ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2531
วท.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2529
e-mail sukhan@mail.rmutt.ac.th, sukhanratt@hotmail.co.th
เบอร์โทร 02 549 4177
ผลงานทางวิชาการและวิจัย
การพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558

 

Sujaya ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจยา  ฤทธิศร
คุณวุฒิ วท.ม.(สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2539
วท.ม.(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2536
ความเชี่ยวชาญ จุลชีววิทยา  การบำบัดน้ำเสีย  การผลิตกระดาษเชิงหัตถกรรม
e-mail ritthisorn_s@yahoo.com
เบอร์โทร 02 549 4177
ผลงานทางวิชาการและวิจัย
การพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558

 

Dolnapa ชื่อ-สกุล ดร.ดลนภา แก้วภา
(ติดตามคู่สมรส)
คุณวุฒิ ปร.ด.(ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2550
วท.ม.(ชีวเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2538
วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2533
ความเชี่ยวชาญ - Gene engineering
- Molecular biology
- Enzyme technology
- Microbiology
- Protein expression and purification
e-mail k_dolnapa@yahoo.com
เบอร์โทร 02 549 4180
ผลงานทางวิชาการและวิจัย
การพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558

 

manida-1 ตำแหน่ง หัวหน้างานพัสดุ
ชื่อ-สกุล อาจารย์มานิดา  โชรัมย์
คุณวุฒิ วท.ม.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2541
วท.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2537
ความเชี่ยวชาญ จุลชีววิทยา
e-mail finorose@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4180
ผลงานทางวิชาการและวิจัย
การพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558

 

Prapaporn ชื่อ-สกุล อาจารย์ประภาพร พงษ์ไทย
คุณวุฒิ ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
วท.ม.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2546
วท.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2542
ความเชี่ยวชาญ จุลชีววิทยา การบำบัดน้ำเสีย การผลิตกระดาษเชิงหัตถกรรม
e-mail pongthai_p@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4149
ผลงานทางวิชาการและวิจัย
การพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558

 

Suttawan  ชื่อ-สกุล ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ
คุณวุฒิ วท.ด.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2554
วท.ม.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2547
วท.บ.(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2544
ความเชี่ยวชาญ - คุณภาพน้ำทางด้านต่างๆ
- นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ
- เทคโนโลยีของสาหร่าย
e-mail suttawan@hotmail.com, sutthawan_s@rmutt.ac.th
เบอร์โทร 02 549 4180
ผลงานทางวิชาการและวิจัย
การพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558

 

Jantima ตำแหน่ง หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม
ชื่อ-สกุล ดร.จันทิมา ฑีฆะ
คุณวุฒิ Ph.D.(Environmental Science and Engineering)
Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น
ปี 2555
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2545
วท.บ.(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2538
ความเชี่ยวชาญ พลาสติกชีวภาพ
e-mail jantima@rmutt.ac.th,  jan_pokpong@yahoo.com
เบอร์โทร 02 549 4177
ผลงานทางวิชาการและวิจัย
การพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558

 

Pradabrat ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประดับรัฐ  ประจันเขตต์
คุณวุฒิ ลาศึกษต่อระดับปริญญาเอก
วท.ม.(จุลชีววิทยาประยุกต์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปี 2547
วท.บ.(จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปี 2544
ความเชี่ยวชาญ จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม  จุลชีววิทยาของดิน
e-mail pradabrat@yahoo.com
เบอร์โทร 02 549 4177
ผลงานทางวิชาการและวิจัย
การพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558

 

ชื่อ-สกุล อาจารย์วรกวี   ชุมวรฐายี
คุณวุฒิ ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
วท.ม.(พันธุวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2549
วท.บ.(ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2545
ความเชี่ยวชาญ -
e-mail worza@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4180
ผลงานทางวิชาการและวิจัย
การพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558

 

Songpon ชื่อ-สกุล อาจารย์ทรงพล จำดิษฐ์
คุณวุฒิ วท.ม.(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2555
วท.บ.(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2547
ความเชี่ยวชาญ จุลชีววิทยาด้านการแพทย์
e-mail jsongphol@yahoo.com
เบอร์โทร 02 549 4180
ผลงานทางวิชาการและวิจัย
การพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558

 

Jiraporn ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์  อนันต์ชัยพัทธนา
คุณวุฒิ Ph.D.(Bioresource Engineering)
University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น
ปี 2556
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปี 2548
วท.บ.(จุลชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปี 2544
ความเชี่ยวชาญ - Detection, isolation and identification of foodborne and
food spoilage bacteria in raw food and ready-to-eat food
- Molecular gene cloning and gene expression of microbe
e-mail chiraporna@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4177
ผลงานทางวิชาการและวิจัย
การพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558

 

autsadawut ตำแหน่ง รองฝ่ายบริหารและวางแผน
ชื่อ-สกุล ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
คุณวุฒิ Ph.D. (Biotechnology)
National Pingtung University of Science
and Technology, Taiwan
ปี 2558
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2550
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2547
ความเชี่ยวชาญ - วิศวกรรมชีวกระบวนการ
- เทคโนโลยีการหมัก
e-mail areesirisuk@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4142
ผลงานทางวิชาการและวิจัย
การพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558

 

arranee ชื่อ-สกุล ดร.อารณี  โชติโก
คุณวุฒิ

Ph.D. (Nutrition and Food Science)

Louisiana State University, United States of America

ปี 2558
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552
วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2549
ความเชี่ยวชาญ - Food and bioprocessing
e-mail arranee.chotiko@gmail.com
เบอร์โทร 02 549 4177
ผลงานทางวิชาการและวิจัย
การพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558
Panarat2015 ชื่อ-สกุล ดร.พนารัตน์ ทองเพิ่ม
คุณวุฒิ ปร.ด.(พฤกษศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557
วท.ม.(พฤกษศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2541
วท.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2536
ความเชี่ยวชาญ - พฤกษศาสตร์
e-mail  pana_poem@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4180
ผลงานทางวิชาการและวิจัย
การพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558

 

nutchaya ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชยา คำรังษี
คุณวุฒิ ปร.ด.(สัตววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557
วท.ม.(สัตววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553
วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปี 2549
ความเชี่ยวชาญ - สัตววิทยา
- วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
e-mail nutchaya-69@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4180
ผลงานทางวิชาการและวิจัย
การพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558

 

Ueangfa ชื่อ-สกุล ดร.เอื้องฟ้า บรรเทาวงษ์
คุณวุฒิ วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2559
วท.ม. (สัตววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2554
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2542
ความเชี่ยวชาญ -  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
e-mail ueangfa@yahoo.com
เบอร์โทร 02 549 4180

 

 thanasak ชื่อ-สกุล ดร.ธนศักดิ์ ล้อมทอง
คุณวุฒิ ปร.ด. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2560
วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปี 2555
ความเชี่ยวชาญ -  จุลชีววิทยา
e-mail science_thanasak@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4180

 

 jetnipit2018 ชื่อ-สกุล ดร.เจตนิพิฐ บ่อทอง
คุณวุฒิ Ph.D. Veterinary Medicine (Bioinformatics) Hokkaido University, Japa ปี 2561
วท.ม. (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด) มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2554
วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปี 2545
ความเชี่ยวชาญ - Bioinformatics
e-mail iewjednipit@gmail.com
เบอร์โทร 02 549 4180
 Kittikoon ชื่อ-สกุล ดร.กิตติคุณ ตอพล
คุณวุฒิ ปร.ด. (การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2562
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2550
วท.บ. (เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2544
ความเชี่ยวชาญ -  การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
e-mail kittikoon_t@rmutt.ac, kt.agro@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4180

 รายชื่อเจ้าหน้าที่สาขาวิชาชีววิทยา

Jaruwan ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชื่อ-สกุล นางสาวจารุวรรณ สุวรรณเกิด
คุณวุฒิ ศศ.บ.(การจัดการการพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
e-mail jaruwan_s@rmutt.ac.th
เบอร์โทร 02 549 4152
Warittorn ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฏิบัติการ
ชื่อ-สกุล นายวริชธร   พูลทอง
คุณวุฒิ ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์
e-mail  -
เบอร์โทร 02 549 3541
Uriwan ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
ชื่อ-สกุล นางสาวอุไรวรรณ ไผ่จันทร์ ไผ่จันทร์
คุณวุฒิ วท.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์
e-mail  -
เบอร์โทร 02 549 4180
Natthapon ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฏิบัติการ
ชื่อ-สกุล นายณัฐพล ชาวสวน
คุณวุฒิ วท.บ. (ชีววิทยา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
e-mail  -
เบอร์โทร 02 549 4180
 wittawat
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฏิบัติการ
ชื่อ-สกุล นายวิทวัส คำแก้ว
คุณวุฒิ
e-mail jwit_clash@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4180
 wachirapon ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ชื่อ-สกุล นายวชิรพันธุ์ กันป้อง
คุณวุฒิ -
e-mail wachirapon35@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4180

 

Print Friendly, PDF & Email