อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

รายชื่อคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4197, 4198, 4162

DSC_0448 ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ชื่อ-สกุล อาจารย์สุเทพ เชาว์สนิท
คุณวุฒิ วท.ม.(โครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2545
อส.บ(ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ปี 2537
e-mail suthap@rmutt.ac.th
เบอร์โทร 02 549 4197, 4198
chutima2015 ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว
คุณวุฒิ ปร.ด.(สาขาเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปี 2556
ค.อ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปี 2543
คบ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) สถาบันราชภัฏเทพสตรีลพบุรี ปี 2538
e-mail chutima_p@rmutt.ac.th
chucane@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4197, 4198
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล อาจารย์วุฒิพล วรรณทรัพย์
คุณวุฒิ (ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ปี
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปี
e-mail tidtop@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4197, 4198
nakarin ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ
คุณวุฒิ Ph.D (Computer Science)
University of Southampton ประเทศอังกฤษ
ปี 2558
MSc (Knowledge and Information Systems Management)
University of Southampton ประเทศอังกฤษ
ปี 2554
B.Eng.(Electrical Communications Engineering) Mahidol University
ปี 2553
e-mail n_pinpathomrat@rmutt.ac.th
เบอร์โทร 02 549 4151
krimon ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรมน มณีศิลป์
คุณวุฒิ วศ.ม.(วิศวกรรมสารสนเทศ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปี 2548
อศ.บ.(เทคโนโลยีโทรคมนาคม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปี 2545
e-mail kraimon@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4197, 4198
santi ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล ดร.สันติ พัฒนะวิชัย
คุณวุฒิ ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสยาม ปี 2556
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปี 2546
บธ.บ.(การบัญชี)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปี 2540
e-mail soa_hero@yahoo.com
เบอร์โทร 02 549 4164
 anucha ตำแหน่ง หัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ตุงคัษฐาน
คุณวุฒิ ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสยาม ปี 2554
คอ.ม.(สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปี 2547
ปท.ส.(ไฟฟ้า-สื่อสาร)
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ปี 2543
e-mail aimdala@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4164
 wiparat ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล ดร.วิภารัตน์ บุษยาตรัส
คุณวุฒิ ปร.ด.(วิศวกรรมระบบและข้อมูล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี 2560
วท.ม. (สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2555
  วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปี 2549
e-mail icomnex@hottmail.com
เบอร์โทร 02 549 4164
ตำแหน่ง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
ชื่อ-สกุล อาจารย์กีรติบุตร กาญจนเสถียร
คุณวุฒิ Master of Computer Science, The University of Queensland ปี 2558
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2553
e-mail keeratiburt_k@rmutt.ac.th
เบอร์โทร 02 549 4161
chaba ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชื่อ-สกุล นางสาวชบา กาศเจริญ
คุณวุฒิ บธ.บ.(การตลาด)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปี 2552
e-mail chaba_natty@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4168
nopporn ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ชื่อ-สกุล นายนพพร กำจาย
คุณวุฒิ วท.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปี 2550
e-mail nopporn@rmutt.ac.th
เบอร์โทร 02 549 4162
 tawaalap ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฏิบัติการ
ชื่อ-สกุล นายทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล
คุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี
e-mail taweelap_s@rmutt.ac.th
เบอร์โทร 02 549 4168

Print Friendly, PDF & Email