อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์

รายชื่อคณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4186, 4187, 4188, 4192, 4193

Web site http://www.sci.rmutt.ac.th/physics/

deaw ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
ชื่อ-สกุล ดร.เดี่ยว อภัยราช
คุณวุฒิ ปร.ด.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปี 2560
วท.ม.(ฟิสิกส์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี 2550
วท.บ.(ฟิสิกส์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี 2546
e-mail deaw65@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4187
ad7 ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ชื่อ-สกุล ดร.มรกต พุทธกาล
คุณวุฒิ ปร.ด.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี 2550
วท.ม.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2540
วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2534
e-mail morak555@gmail.com
เบอร์โทร 02 549 4145
naris ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศร์ บาลทิพย์
คุณวุฒิ Ph.D.(Materials Science and Engineering) The Pennsylvania State University  ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2552
วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2545
รป.บ.(การบริหารงานทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2545
e-mail naris_b@rmutt.ac.th, n_barnthip@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4186
ความเชี่ยวชาญ – Biomaterials
– Protein Adsorption
– Nanofibers
nitiwat ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี, หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิวัฒน์  ชูสกุล
คุณวุฒิ Ph.D.(Geophysics) Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น ปี 2552
วท.ม.(โลกศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2548
วท.บ.(ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2546
e-mail cnwatthn@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4186
jarat ตำแหน่ง อาจารย์
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัส บุณยธรรมา
คุณวุฒิ วท.ม.(ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2532
วศ.บ.(เครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปี 2527
e-mail charud2555@gmail.com
เบอร์โทร 02 549 4192
kittipat ตำแหน่ง อาจารย์
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติพัฒน์ อนุรักษ์ฤานนท์
คุณวุฒิื วศ.ม.(นิวเคลียร์เทคโนโลยี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2537
วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปี 2526
e-mail wichai1960@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4193
janthanee ตำแหน่ง อาจารย์
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทนี อุทธิสินธุ์
คุณวุฒิื คม.(การศึกษาวิทยาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2545
คบ.(ฟิสิกส์) สถาบันราชภัฏสกลนคร ปี 2537
e-mail janthaneeau@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4186
akapong ตำแหน่ง หัวหน้างานวิจัยและประเมินผล
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์
คุณวุฒิ ปร.ด.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปี 2555
วศ.ม.(มาตรวิทยาทางอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปี 2545
วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปี 2541
e-mail aumaum18@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4193
11016550_10206046271743028_761207269_n ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันจิงชื่อ ฝ่ายบริหารและวางแผน
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนุศย์ ทองพูล
คุณวุฒิ ปร.ด.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปี 2555
วศ.ม.(มาตรวิทยาทางอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปี 2545
วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2541
e-mail nuchphysics@gmail.com
เบอร์โทร 02 549 4193
surarit ตำแหน่ง กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรฤทธิ์  ปี่เพราะ
คุณวุฒิ Ph.D.(Chemical Physics) มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2550
วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2545
e-mail surarit@rmutt.ac.th, surapepore@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ – กลศาสตร์ควอนตัม
เบอร์โทร 02 549 4193
sarawut ตำแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ใจเย็น
คุณวุฒิ วศ.ด.(วิศวกรรมนิวเคลียร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2555
วท.ม.(นิวเคลียร์เทคโนโลยี)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2546
วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปี 2543
e-mail sarawutjaiyen@gmail.com
เบอร์โทร 02 549 4193
kittithanapat ตำแหน่ง อาจารย์
ชื่อ-สกุล อาจารย์กิจธนาพัฒน์ บรรดลนพรัตน์
คุณวุฒิ Ph.D.Natural History Science (Cosmoscience) Hokkaido University ปี 2563
วท.ม.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2549
วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2541
e-mail scisun@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4187
chanoknan ตำแหน่ง อาจารย์
ชื่อ-สกุล อาจารย์ชนกนันท์ บางเลี้ยง
คุณวุฒิ
วท.ม.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2549
วท.บ.(ฟิสิกส์ อิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2544
e-mail bchanoknan@gmail.com
เบอร์โทร 02 549 4193
chantana ตำแหน่ง อาจารย์
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา เอี่ยมพนากิจ
คุณวุฒิ วท.ม.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปี 2549
วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2545
e-mail chantana_rmutt@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4193
purippat ตำแหน่ง อาจารย์
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริพัฒน์  กันธา
คุณวุฒิ วท.ด.(วัสดุศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2555
วท.ม.(วัสดุศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2551
วท.บ.(วัสดุศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2549
e-mail puripat_k@rmutt.ac.thpooripat141@gmail.com
เบอร์โทร 02 549 4192
ความเชี่ยวชาญ – electroceramics
ruamporn ตำแหน่ง อาจารย์
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวมพร  โพธิ์ทอง
คุณวุฒิ วท.ด. (วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2557
วท.บ. (วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2552
 e-mail ruamporn_p@rmutt.ac.th
เบอร์โทร 02 549 4192
ความเชี่ยวชาญ – วัสดุผสมปูนซีเมนต์
– เซรามิกเพียโซอิเล็กทริก
atipong ตำแหน่ง อาจารย์
ชื่อ-สกุล ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์
คุณวุฒิ วท.ด. (ฟิสิกส์)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปี 2558
วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2552
 e-mail atipong_b@rmutt.ac.th
เบอร์โทร 02 549 4192
ความเชี่ยวชาญ – Structural Analysis
– X-ray Spectroscopy
russameeruk ตำแหน่ง อาจารย์
ชื่อ-สกุล ดร.รัศมีรักษ์ หนูนุรักษ์
คุณวุฒิ ปร.ด. (นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปี 2560
วท.ม. (นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี 2555
วท.บ.(ฟิสิกส์ประยุกต-เครื่องมือ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปี 2552
 e-mail russameeruk@gmail.com
เบอร์โทร 02 549 4187
 porramian ตำแหน่ง อาจารย์
ชื่อ-สกุล ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
คุณวุฒิ ปร.ด.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี 2559
วท.ม.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปี 2557
วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2555
 e-mail porramian_p@rmutt.ac.th
เบอร์โทร 02 549 4192
ความเชี่ยวชาญ – Excitable media
 jakapan ตำแหน่ง อาจารย์
ชื่อ-สกุล ดร.จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์
คุณวุฒิ ปร.ด. (นาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปี 2560
วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยนเรศวร  ปี 2555
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยนเรศวร  ปี 2551
 e-mail ithree43@gmail.com
เบอร์โทร 02 549 4187
 Dr.Umpon ตำแหน่ง อาจารย์
ชื่อ-สกุล ดร.อำพล ใจรักษ์
คุณวุฒิ ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปี 2560
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล  ปี 2550
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ปี 2554
วท.บ. (ชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 e-mail ajairuk@gmail.com
เบอร์โทร 02 549 4193
ความเชี่ยวชาญ Mathematical Physics, Medical Hub
ตำแหน่ง อาจารย์
ชื่อ-สกุล ดร.ปรารถนา อินต๊ะวิน
คุณวุฒิ   ปี
 ปี
 ปี
 e-mail buaisakura@gmail.com
เบอร์โทร
ความเชี่ยวชาญ
watcharin ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ด้านห้องปฏิบัติการ
ชื่อ-สกุล นางสาววัชรินทร์  เจริญสิงขรณ์
e-mail watcharin_nam@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4188
 ratchanon ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ด้านห้องปฏิบัติการ
ชื่อ-สกุล นายรัฐชนนท์ มั่นจันทร์
e-mail tampruklek@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4188
sawanya ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์
ชื่อ-สกุล นางสวรรยา สีหะราช
e-mail sawanya_see@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4167
17-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%9e%e0%b8%a3-%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b9%8c ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาฟิสิกส์
ชื่อ-สกุล นายกมลพร ศรีโลพันธุ์
e-mail kamon_zaa@hotmail.com
เบอร์โทร 02 549 4188

Print Friendly, PDF & Email