คณะกรรมการบริหารคณะ

bannerAdmin-1
nipatคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
autsadawutรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข

รองคณบดีฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ
ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ดร.มรกต พุทธกาล
narisรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์

nitiwatผู้ช่วยคณบดี
ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล

ผู้ช่วยคณบดี
ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์

Prapapornผู้ช่วยคณบดี
ดร.ประภาพร พงษ์ไทย

หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา

singtoหัวหน้าภาควิชาเคมี
ผศ.ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย
chutima2015หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว
Jantimaหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา
ผศ.ดร.จันทิมา ฑีฆะ
wannaหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ดร.วรรณา ศรีปราชญ์
deawหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
ดร.เดี่ยว อภัยราช
DSC_0448หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์สุเทพ เชาว์สนิท
Weenaหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ดร.วีณา จันทร์รัชชกูล
%e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b9%82%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8cหัวหน้าสาขาวิชาสถิติประยุกต์
ดร.ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์
Pichetหัวหน้าสาขาวิชาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
ดร.พิเชฐ คุณากรวงศ์
arraneeหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
ผศ.ดร.อารณี  โชติโก

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.