คณะกรรมการบริหารคณะ

bannerAdmin-1
nipatคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
autsadawutรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข

natenapitรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ดร.มรกต พุทธกาล

nitiwatผู้ช่วยคณบดี
ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล

narisผู้ช่วยคณบดี
ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์

 Amonผู้ช่วยคณบดี
ผศ.ดร.อมร ไชยสัตย์

หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา

singtoหัวหน้าภาควิชาเคมี
ผศ.ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย
chutima2015หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว
wanthaneeหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์
kamonratหัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ดร.กมลรัตน์ สมบุตร
deawหัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
ดร.เดี่ยว อภัยราช
DSC_0448หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อาจารย์สุเทพ เชาว์สนิท
Weenaหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ดร.วีณา จันทร์รัชชกูล
%e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b9%82%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8cหัวหน้าสาขาวิชาสถิติประยุกต์
ดร.ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.


*