Tag Archive: กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

พ.ย.
26

ทีมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอโครงการวิจัยการสร้างหุ่นจำลองเพื่อช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทยสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการเห็นต่อกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ หัวหน้าวิจัยแล …

Continue reading »

ส.ค.
31

โครงการการพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะเพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ ในหัวข้อ “การพัฒนาหลักสูตร เพื่อการเตรียมความพร้อมของผู้พิการก่อนเข้าสู่สายอาชีพ”

    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading »