Tag Archive: การจัดการเรียนการสอน

มิ.ย.
15

คู่มือและแนวปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563

Share

ก.พ.
11

โครงการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชา …

Continue reading »

พ.ค.
06

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการ STEM

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ …

Continue reading »

ก.ย.
26

ประชุมสรุปปัญหาการจัดการเรียนการสอนโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์สิงห์บุรี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศา …

Continue reading »

ก.ย.
15

การประชุมหารือปัญหาการจัดการเรียนการสอนโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์สิงห์บุรี

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิ …

Continue reading »

ส.ค.
10

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556 เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน

ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศ …

Continue reading »